Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare plaatsen bewegen, eer gij het hart Tan eenig onboetvaardig zondaar zult kunnen bewegen om in een opregt geloof tot Christus te komen, om zich van Hem

zelfs uilerste zondigheid en strafwaardigheid, beseft ban worden. Neen ! zoodanig licht bestraalt die gemeene overtuiging geenszins, dat daar.door in der waarheid eene gemoedsgesteldheid geboren wordt, welke de Geest der ware Zonde-overtuiging (Joh. 16: 8, 9.) in het harte werkt, (niet als het geloof zelf reeds zijnde maar, (als eene goede aarde , diepte van aarde) het zelve voorbereidende) , en in Zijn Woord beschrijft, en in voorbeelden als voor oogen stelt, als een gebreken geest en een verslagen, verbrijzeld hart, een vermoeid en belast zijn, een hongeren en dorsten en dergelijke (1). Neen 1 indien het nog iets meer schijnt, dan hoofd- en geheugen-werk en nasprespreken van het geen men van anderen gehoord en geleerd heeft, dan zijn het in het natuurlijk verstand en geweten, slechts, eenige gansch niet diep.gaande overredingen en kloppingen, dikwijls meer uit dan in.wendig zich vertoonende beroeringen en aandoeningen, geenszins onnatuurlijke vreezen , voor dood, oordeel en eeuwigheid , en begeerten om na den dood zalig te worden, en dergelijke (2), niets meerder dan eenen schijn hebbende ; maar dan spoedig vereenigd met de meening, dat het die ware geestelijke zonde.over tuiging zal zijn (5) , waaruit de zoo even, met de eigen woorden des H. Geestes aangeduide gemoedsgesteldheid geboren wordt; terwijl men dan daarbij doorgaans, (regtstreeks strijdig met den wezenlijken aard, en de Goddelijke bedoeling dier ware overtuiging , boetvaardig-

(i) Jes. 66: a. Hand. a: 37. Matth. 11: s8. Luk. 18.- 13. Joh. 6: 35*.

ts) Want hec kan in gedaante nog wel veel nader bi] komen., Ps, 7834—37.

(3) Maar die men zich dtn ook eigenlijk niet voorstelt enkel' voorbereidende te zijn, neen, man hec geloof zelf reedi te wezen-

Sluiten