Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na Immers, ook zoodanige zijn, niet alleen in hunnen ttaat, maar ook in een waar gevoelen, waardoor' ajj; zich als zulke ellendigen ook voor God gedragen ; of anders nemen zij de beloften maar onopregt en geveinsd aan, en verblijden zich daarmede gelijk de waan- en tijd-geloovigen, van welke wij te voren gehandeld hebben. En hierin beeft altoos des Satans bedrog , en der menschen arglistigheid gelegen , dat zij de beloften des Evangeliums plegen aantenemen, en daarmede te werken (1) eer zij nog eens de gepaste voorwerpen voor dezelve konden zijn , en alvorens zij

(1) „ en datrmede te werken," te hunner geruttstelling In dtn staat waarin zij verkeeren, in plaats van ter zetf-betthnldiging t» vernedering veer Ged, van weg* tlne zee smadelijke behandeling van al dat heir, in de onbekeerlijkheid. hardigheid, en ongeloovigheid du hanen, zoo men hier van nn overreed taogt zijn, zich zeiven nu even al zee bevindende , als het Woord God* overal van de natuur eenes zondaars getuigt; en dan nu tevens, door de verkondiging van die oneindige Goddelijke genade, door het Bloed en den Geest van Christus, niet alleen deer, maar eerst ea vooral , naar zijne volstrekte behoefte, tet geloof en bekeering , aangemoedigd en uitgedreven te worden, om, (in plaats van in eigen werk, in middelen als meer dtn middelen, in personen als meer dan werktuigen, in gebrokene bakken te berusten) in der waarheid, als om ziele.nooddiuft, om dien H. Geest te bidden, op dat, en tot dac nij ontvangen moge, namelijk, door te leeren van ganscher harte te gelooven ter regtvaardigheid (i> Tot dit tweevoudig gebrnik die. . nen dan door de verborgen leiding des H. Geestes (2), vooral die beloften Gods, die betrekking hebban, op de tlmagtige genadewerking des H. Geestes, tot overtuiging, geloof en bekeering, eb welke de zondaar, die ia eenen voorbereidenden weg, zich zeiyen.

(1) Joh. Si 44 en 4S. Openb. 21 .* ib, (s) Zach. itt io«.

Sluiten