Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijk tot zaligheid zal gelooven, eerst met zijn harte de belofte van Christus, en van de genadige verzoe*' ning met God, 'ia. Hem, aanneemt, en die zich zei ven geloovig toeëigent. O J hier moeten alle arme zotida-' > ren, die opregt gelooven zullen, met hun gansche hart zeer ernstig naar hongeren en dorsten, of Ttij* werken anders maar losSelijk en geveinsd, met alle de andere beloften des Evangeliums, en bedriegen zich zeiven jammerlijk daarmede. Alles, wat zij ook van God uit genade mogen begeeren, op grond van Zijne eigen aanbiedingen en beloften in het Evangelium, het moet altijd %oo in hunne harten liggen, dat het bun voornamelijk en vóór alle dingen , eerst en meest om den Heere Jezus zeiven te doen is, en om door Hem met God bevredigd en verzoend te worden. Niets moet hier, in hunne begeerten , ooit den voorrang hebben , voor Christus en de genade. Welke belofte van Heiligmaking, of van iets anders, iemand dan op zijne 'wijze ook reeds moge gekregen (o.) en aangenomen

(o) Het voor de aar.daehl komen van eenige belofte , of van wat woord net zijn moge, uit de Heilige Schrift, kan. mag. moet, nimmer beschouwd en behandeld worden , als een grond van 'toepassing op zich zeiven , in welk eene betrekking fot en voeg voor God, men ook verkeeren moge; .terwijl het op het eene oogenblik eene belofte, op het volgende, eene bedreiging zon kunnen zijn , die in de gedachte komt i znlk eene handelwijste zou geen beven (1) , geen eerbiedig 'ontzag , ttoor, geeue heiliging van Gods Heilig Woord zijn 1 maar veel eer iets van dat

(i) JesaL 66: X.

Sluiten