Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben voor dat'hij eerst de groote belofte van Chris*' tns, en van de genadige Regtvaardigmaking, aangenomen heeft, het is gewis, altoos een bedriegelijk werk i des Satans, om hem in slaap te wiegen ; want de Heere Jezos leert ons immers duidelijk, dat Hij de

kart, waarvan de Heere spreekt Jerem. 17 : 9. en van dien t die zich zoovaak verandert in eenen Engel des lichts. (1.) Schromelijk zijn de gevolgen , die daaruit kunnen voortvloeijen . gelijk de ondervinding reeds in dit leven , zoo menigmaal toonde, en zoo menig een gewis , die zich tegen alle woord en waarschuwing en vermaning des Heeren met assche voedde, het bedrogen hart ter zijde afleidde , met velerlei valsche overleggingen zich zeiven bedroog ten verderve.en met eenen lengen in zijne regterhand verloren ging , zich nn reeds , en voor eeuwig te laat bitter beklagen zal, Be Heilige Geest der Waarheid, die niet■Ueen , als de Zoodanige , onder lexen of hooren (het geen anders wat den grond van gebruikmaking aangaat, even hetzelfde is , als het te binnen komen van Bijbelwoorden) , maar die ook menigmaal als een indachtig-makende Geest, zich zegenend" werkzaam betoont, bepaalt alsdan de aandacht, bij -dat woord , waaraan Hij gedenken doet, geeft licht en inleiding in de waarheden , Welke dat woord behelst, leert dan om, overeen» kvmstig met den toestand, waarin men verkeert en zich zeiven bevindt, met die waarheden voor zich zeiven werkzaam te zijn ; bij voorbeeld , is het een woord tot eenen bekeerde gesproken , gelijk dat van den Heere Jezus Matth. 9:2., en bevindt men ' zich zelvcn onbekeerd, dan bepaalt hem de H. Geest, door middel van dit of dergelijk woord , bf ter beschaming, veroot' moediging en verslagenheid des harten, bij zijn nog groot ge* mis en, groote en dringende behoefte , aan die vergeving van zonde , van wege zijne zware schuld, tegen Gods Wet en Evangelie beide , van Wege de zóó en zóó lang, al in hem

(!) s Cor. u: 14. vergeleken net Matth 4(5, en Pialm 91: 11 ea 1».

Sluiten