Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de arme en verslagene zondaren; niet meer dan een regt hongerig mensch zich zeiven kan voldoen, met het bloot gezigt van eene tafel, vol kostelijke spijzen , indien hij zelf daarvan niet mag eten. O ! neen, de ware verslagene geloovigen, moeten de dierbare beloften van Gods genade, door de kracht des H. Geestes , opregt-geloovig voor zich zeiven aangrijpen; eerder zullen zij niet voldaan zijn; eerder kunnen hunne vermoeide zielen niet rusten, noch zich te

getefend wordende geregtigheid des LEVENS l (gelijkvormigheid •in de heerlijke Wee, aan hec heerlijk evenbeeld van God, en van den Heere Jezus): (i) waarom hec mij, zonder den minsten twijfel allerduidelijkst voorkomt, dat dat een en ander, 't welk ik zoo even, met vergelijking van andere Godsgetuigenissen, voorstelde, ter dezer plaats, (Match. 5 ; 8.) door, de geregtigheid, het hen. geren en dertten naar dezelve, en de aan dezen beleefde ver* zadlglng (Ps. 17: 5O wordt te kennen gegeven als eene onafschei» delljhe wezenlijke eigentchap, van een iegelijk die door het geloof in Chrisma is, en dit in Hem voor God regtvaardig it en een erfgenaam des eeuwigen levena (a). Even eent is hec dan gewia gelegen met vss. 3 en 4 van Matth. 5. als hoedanigheden niec alleen , (en alsdan nog zelfs niet uit het eenige zuivere begintel Gal. 3 : 6. 1 Cor. 13: 13. 1 Tim. 1: 5.) eigen aan die boetvaardige gemoedsgesteldheid , die het harte geloof ter regtvaardigheid voorbereidt, (vooral zoo als die it, enmiddelijk viir de geloovige aanneming van Christns, het leven zijner hand geheel verliezende, bij alle eigen werk, bij alle zoeken, bidden en dergelijk zonder vin*

(>) Zta Lok IJ 75. Rom 6t 13, en verv. 2 Cor. <Ss 14. Filip. li II. Hebr. iit 33. ea in het verband zelf Matth. 5' 10. Efet; 4t 23, 2«. Col. 31 10. Rom. 8t 29.

(a) Rom. 31 a«4. 5: 1—8, 39. Heidelb. Catecb. Zond. 1. 7. 23. 14. vooral Vr'. en Antw. 04.

Sluiten