Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne beloften in 't gemeen, schenkt aan de arme verlegene zondaren, ook in het bijzonder aan

der lederen Jer. ji: :» vergel. v«. 11, 13. Job. 45» 555. Jesaj, • 02:1—3,10, 11. Paalm 89:15 —19. vergel. Zephanj. 3: 11. Psalm 40» 18. althans 74: ts. en Psalm 4a. 43. 130. Habak. 3.-1(5en verv Rom. 7: a4, 35, Hoofdsr. 8 geheel. Jak. 1.- 2. 1 Peer. it 6, 7 mee hec vorige en volgende, 2 Cor. 9: 10. Rom. 141 17. Cal. 5: aa. Filip, 4: 4—9- Joh. 15: 3 — 5- a Cor. ia : 7 —10. a Cor. 3: 5. Filip 41 13.— Jesaj. 45: 24a. Joh. It iff. Rom. 3: 57. 1 Cor. 1» 30, 31. Gal. 6t 14. — Dewijl alle soort van inbeelding van armoede dea geestes, en dergelijk, cegen de ware armoede des Geestes, hec epregte geloof in Christus ter regtvaardigheid, (Gal 5:4. 1 Cor. 1: 30.) en het leven door dat geloof, overslaat gelijk West en Oost, gelijk een rond vierkant, gelijk een krijgvoerende vijand, en deze waan van nederigheid, (Col. 2: 33. 2.Cor. 11 : '14.) en armoede des geestes en dergelijk, (met de schoonstschijnende en klinkende woorden, en namen, maar alzoo met de allererglistigst* overleggingen,) zich zeiven en malkander bedriegt ■ cot verderf der zielen, gelijk bij Jer. 8: 14 —16; en daartoe dan van zelfs, vele eigene Biibelwoorden, strijdig niet alleen met het verband, met den innerlljken wezenlijken aard der zaken, maar met de geheele in duizend—duizend Godsgetuigenissen, op allerlei wijze geopenbaarde leer en weg der zaligheid, tot zijn oog. wit verkeert en misbruikt, en daaronder ook vooral de Zaligsprekingen des Heeren Matth. 5. en bovenal het als een Schibboleth daartoe aangegrepen woord, Jesaj. 42: 3. Matth. 12: ao 18: 6*., zoo heb ik op DEZE , zoo wel als op eene, in allen schijn ïegtstreeks daartegen overstaande, doch in zekeren zin, en in den grond dea harten meer in wezen dan in schijn overeenstemmende denkwijze, niet alleen met onzen Schrijver gedurig hot oog, maar hier vooral ook een weinig vertoefd, bij de zaak die niet en die al wordt bedoeld in de Woorden des Heeren, Matth. 5 8 3, 4, 8. en dergelijke. Het ii de Geest der genade alleen die magtig is, om Onze harten zoo als die zijn, gelijkerwijs de Schrift zegt, de LIEFDE der waarheid te leeren aannemen om zalig te worden 1! Jer. 17: 9. 1 Cor. 2: 14. Efez. 4: 18. 2 Thess. 2: 10. en verv. z Joh. at .7. Joh. 8 : 31, 32. 1 Cor. i! 30, 31. met het vorigeeo volgende. Matth. 11: 25 en verv. Efez. 1: 14 en verv. 3 ; 12 en verv.

Sluiten