Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten varen dan is er niets in de gebeele, wereld, hei geen zijn arme ziel meer kan vertroosten of daar «hij,

dtgheid, en het Woord Zijner Waarheid, met de hartgrondigste boetvaardige onderwerping —vereenigd met dorst, naar Zijne oneindig wonderbare genade, van alles het tegengestelde dan hctgoieié Rom, 81 a9. , zich ten yellen verzekerd houden ; en dit , dit is, door den Geest dier ware overtuiging, (Joh, 16; 8, 9,) de junerlijke drang (1), tot dat onontbeerlijke geloof dat bet getuigenis in zich zelf heeft, ;.i joh. 51.10. Rom. 8; itS. Matth. 11: «35, en overal.) en het welk Hij in zoodanig harte werkt; voorzeker niet eerst ter plaatse hier namaals , van waar niemand wederkeert, en die *oo menig een, tamelijk rustig, te gemoet gaat, zonder, ja met vijandschap juist togen dal geloof, hetwelk Hij in Zijn Woord verklaard heeft, met deszelfs eenige ware, noodzakelijke voorbO' reiding, wezenlijke eigenschappen, onafscheidelijke uitwerk, telen en vruchten, (van zelfs volkomen overeenkomstig, met het geen Hij van dat allea in zijn Woord geopenbaard heeft,)te zullen werken in het hart van omen iegelijk, die onder de bediening v»q het Evangelie opgroeit; neen voorzeker niet later dan In het lieden der genade, (2) terwijl, met dea laatsten adem de deure voor ecu-

(!) Zie aanm. tv. bl. 87 en verv.

(a) Het schijnt wel ai te duidelijk in het oogloopende te zijn dat het IN die Heden der genade geschiedt, dan dat daa-op hier roet nadruk zoo bijzonder de aandacht bepaald worde, als of hec ware om eenige gekoesterd wordende gedachte, of lio..p op eenen genade—tijd hier namaals tegentegaan. Maar, zoo ver behoeft de verwerping van Gods woord en het zelfbedrog en de misleiding van anderen ten verderve niet te gaan, neen! maar men oeperc wet eens vragen , men koestert wel eens eene gedachte en hoop, als of, even (lelijk de mensch ook hij zrlf in Wier.s hand ons leven en onze adem is, onverwacht door den dood overrompeiJ zon kannen worden; alsof Hij bij voorbeeld in eenen voorbereidenden weg, als Matth. t|i 28a door dea dood verhinderd zon kunnen werden, om eenen zoodanige, tot het ware geloof ea alsoo tot de ware RUST in Christus enz. te bren> gen (i): d.it dus dat geloof, volgens het onfaalbaar voornemen en Woord der genade, niet volstrekt onontbeerlijk is, voor. den ii gang in de eeowtgheid, en men dus zonder dat geloof met deszelfs onaf* scheidelijke uitwerkselen, van volkotnene rust vrede en blijdschap, liefde en dankbaarheid, en nieuwe dankbare kinderlijke godzaligueid enz. wej behouden kan woruen, vooRdr. wanneer men daaromtrent niet zonder alle bekommering geweesc en ten einde toe gebleven zij; ■ais of hec eeen bet Woord, van bet geloof en deszelfs uitwerkselen, enz. openbaart, geenszins voor ons een toetssteen is, (a Cor 13. 5.) en niet een iegelijk ia deze zelfde weegschaal, gewogen zal worden. Öl hoe velerlei zijn d.- valsche overleggingen, waarmede men zich zeiven en malkander bedriegt ten verderve, de liefde dgr waarheid utet aangenomen hebbende om talig te worden!!!

(!) Job. 6: 37a Matth. 111 a8A.

Sluiten