Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelve bij in het leven kan behouden: daarom

wig gesloten wordt Mttlh. 25.10»! I Hoe roekeloos, en Teel erger dtn dit, en regt—streelt strijdig met des Geestes werk is het dan, op een bloot misschim of waarschijnlijk, eene dnbbele Eeuwig, beid te wagen, en dit dan wel doorgaans onder den ntam en waao, dat dit getronw en nederig ia ent. enz. j (Col. a: 23. a Cor. ii: 1*. Jer. 17: »•) hoe roekeloos,en nog veel erger dan dit, en regt-streeks ttrijdig met des Geestes werk Cjesaj 66: 2.) is bet dan, aan eenen geheel tnderen toetssteen, en ttn geheel andere overleggingen, inblazingen en redenen, zijne schuldige ontsterfelijke ziele te wagen ; dan aan de gewisselijk in dit Ityen, in elk die tot zaligheid geleld wordt, bevestigd wordende getuigenissen des Goddelijkcn Wooids, het welk dan immers hier is toetssteen, de eenige toetssteen zijn moet van dat geloof, dat in wezen en vruchten, in alles, met het Woord van Hem, die in Zijne getuigenissen, en daaraan altoos overeenkomstig bevonden wordende werkingen, niet feilen, door geen Duivel, vleesch noch wereld vethinderd worden kan, volkomen overeenstemt} en dan immers ook geene eigene ever legging, geen ander wetrd, dan DAT WOORD de weegschale zija zal, waarin wij gewogen zullen worden ; terwijl er , — aan onze zijde bcschonwd— ■, altoos tusschen ons en den Dood, het Oordeel en de Eeuwigheid, maar ééne schrede is! Daarom zegt de Heere Luk. 14: 16 enz,, ten aanzien vin de geneedigden, die nog 4«ir«ri dat onontbeerlijke geloof zijn, (het welk na daarvan enz. overtuigd geworden te zijn (Joh. 16: 8, 9.) vaat diir, van buiten, waar men zich oog bevindt, leert komen, voor zich aannemen, Joh. 1 : 12, 31, 33. en als het zijne genieten ([oh. 4: i«. Jesaj. SS: 1 —3-) alle dingen die, als gereed zijnde, steeds aangeboden, maar vroeger mer velerlei vilsche overleggingen des zelftbedrogs, deronboetvaardigheid, laauwhcid, ongeloovigbeid nn fFet en Evangelie beide, zondeen — wereldliefde, enz. enz. , zoo lioge soms, versmaad werden r) dwingt xo — het kan niet gemist worden, bet is het ÉÉNE NOODIGE (Joh. 6: 53, 54 5: 23, 24. 14: 6) dwingt ze om in ts komen! Daarom spreekt zijn Cezanc, letwel, tot eene gemengde (1) schare, zoo nadrukkelijk: ,, onderzoekt u zelve, of gij in HET geloovc zijt!

C>) Matth. 13: 47—50.

Sluiten