Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijds het regte middel ter herstelling wordt in het werk gesteld, door de genade des Heeren , zoo kan het niet anders zijn, of die Kerk moet weldra geheel vervallen , tot eene ongeneesselijke laanwheid , en tot het allerschadelijkst Pelagianisme, Schijngeestelijkheid, en Vrijgeesterij , waardoor zoo vele Kerken vroeg en laat zijn te gronde gegaan.

6. Een ware geloovige, wanneer hij zijne toevlugt neemt tot de beloften des Evangeliums , door de werking des H. Geestes , ziet dan altijd zeer levendig en klaar zijne ailezinse zondigheid, walgelijkheid, en doemwaardigheid voor den Heere, en hij zinkt daar onder weg, in eene opregte en ootmoedige schaamte. Zoodanig iemand neemt de beloften van zulken Hoogen , Heiligen en Barmhartigen God, niet anders aan , dan, als het ware, met eene bevende band ; en roept uit bij zich zeieen, o.' wie ben ik dat de Heere op zoo een' dooden hond zon nederzien, en dat mijn God , voor mij zoo onuitsprekelijk goedertieren en genadig zonde zijn ! Wat ben ik toch anders, dan een snood , doemwaardig helle-wigt, aan wien immers niets verbeurd zou zijn , al wierp de Heere hem zoo terstond in de Helle voor eeuwig! Zijne ziele is zeer ootmoedig en dankbaar, en allezins genegen tot Gods lof, en hij kan zich zeiven niet genoeg voldoen met den Heere te prijzen. Hij moet bij zich zeiven wegzinken , over Gods Algenoegzaamheid en grondelooze Barmhartigheid, en hij roept nit met den Psalmdichter, O ! God, op mij zijn Uwe geloften; tkzal U dankzeggingen vergelden: want Gij hebt mijne ziele gered van den dood. Psalm 56 : 13. En dus 10 *

Sluiten