Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■niet anders aan, dan als de zalige vruchten en uitvloeisels van Zijne heilige Verdiensten* Want zoo vele beloften als er zijn, die zijn in Hem ja ï ende zijn in Hem Amen, Gode tot Heerlijkheid, door ons. I Cor. 1 : 20. Hij ziet zeer klaar in het zuivere licht des geloofs , dat God met zoo een' onreinen zondaar, als hij is, nooit anders als door Christus (d) , eenige gemeenschap kan hebben ; en, dat er niets in hem zelf gevonden wordt, daar de Heere;

andere, dan ingebeelde, toen men dat geloove missen cn smaden kon) om in ware armoede en in verslagenheid des. geestes, en. dorst der ziel, aan liet geen men vroeger , misschien menig-, maal. nagesproken maar nooit ren/t, hij zich z elven gemist. .behoefd , begeerd noch verder dan in den lilaiiJi des woords gekend heeft) aan Vrije en onberouwelijke genade, met hartelijke geloofsomhelzing , met vrede en blijdschap, dank cn prijs, lof en liefde, verwondering en aanbidding des waren en ootmoedigen geloofs, zich te onderwerpen;— hl anders van die hoogte, al heette het ook laagte, bij het geven van den laatsten adem«naar de ziel, en nog eenmaal ten jongsten dage, naar ziel en ligehaam beide, met zijnen vergaderden schat Openb. 5 i 17. Rom 2 i 4— 6. ! in grondelooze cn eindelooze ellende , zeer zeer diep zullen nederstortenü Luk. 18: 14b. Matth. 7: 26, 27..' Zoo spreekt bet Woord des Heeren in het Heden der genade , niet om te pijnigen vdor den tijd , maar waarschuwende en vermanende de genen wier hart niet regt is voor God , om nog t'n dezen hunnen dag , terwijl de jongste ure , zoo zeer nabij kan zijn, te mogen leeren bekennen (Openb. 5.- 17, 18 , 20.) wat tot hunnen vre. de dient 11 ^^^^ (d) en in de ware—geloofs—gemeenschap aan Christus. Joh. 14:6. Hebr. 7 : 25. Rom. 5: 28, 26. Zoo als het Woord van God overal verkondigt; niet alleen de volstrekte noodzakelijkheid van het Middelaars—werk van Christus, maar ook van het harte— geloof in Hem, als der zoodanige ter regtvaardigheid; en , ALLEEN in de ware geloofs—gemeenschap aan Christus en Zijne

Sluiten