Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zou kunnen zien , of tot genegenheid jegens hem door zon kunnen bewogen worden : o! neen , maar dat het alles alleen loutere genade is, welke Christus door Zij nen Dood , voor Zijne ware geloovigen ver-»' diend en verworven heeft. Daarom zal zoo een nooit eenige belofte Gods geloovig aannemen, dan alleen (het zij meer uitdrukkelijk of ingewikkeld,) nit en door de hand van Christus, die hem dezelve uit genade heeft verworven, en die de Borg en Middelaar is van alle de beloften , tusschen God en de arme geloovige zondaren; even als de H. Geest, de Geest der beloften is , om beide het geloof , en de genade der beloften , door middel van het Evangelium , in de harten der Uitverkorenen te werken : zoo dat de ware

toegerekende genoegdoening en geregtigheid, en aldus alléén door Hem tot God te gaan als F,ader, als den God zijner volkomene vergeving , verlossing en zaligheid) (Joh. 6: 53. Rom. 8:1,2. Efez. 5: 12. Hebr. 10: 18 — 22. 1 Petr. 1: 21.) gelijk wij uit den grooten rijkdom , op deze en andere dergelijke Woorden des H. Geestes reeds meermalen de aandacht gewezen hebben , als op de gewigtigste zaak , bet einde der Wet, tot Christus , (Rom. 10: 4.) het begin der Wet als een regel der dankbaarheid en der liefde, — uit den geloove geregtvaardigd zijnde en vrede bij God hebbende , door Christus Jezus in de, aldus gereinigde consciëntie; (Rom 3 31. Hebr. 10 : 16 , 17. 9: 14. 1 Tim. 1: 8.) en alzoo het Middenpunt der Goddelijke Openbaring, de gewigtvolle (1) zaam—vereeniging van IFet en Evangelie, niet alleen voorwerpelijk in het Woord maar ook onverwerpelijk in het Aart door één en denzelfden H Geest.

(1) (niet onder een vermenging maar)

Sluiten