Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heilig ons in uwe waarheid, God van licht en waarheid! Leer ons, uwen kinderen in Christus Jezus, met vrijmoedigheid toegaan tot den troon uwer genade, om versterkten bemoedigd het pad des levens te reizen, zoo lang het voor ons nog t\jd van reizen is. Amen.

Zetten wij onze godsdienstoefening; voort, zingende van Ps. CIII, vs. 8 en 9:

Gelijk het gras is ons kortstondig leven; Gelijk een bloem, die, op het veld verheven, , Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teêr; Wanneer de wind zich over *t land laat hooren, Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; Men kent en vindt haar standplaats zehs niet meer.

Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vreezen, In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, Noch van zijn wet afkeerig de ooren wenden,

Maar die naar eisch van Gods verbond betracht.

Vereenigen wij ons in het gebed tot Hem, die altijd ons hoort.

Sluiten