Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dien Eenige, waarop ook hg zg'ne hoop voor tïïd en toekomst geleerd had te bouwen. Door de gemeenschap met Dien was hij gewoon geworden alles te bedenken wat eerlijk en regtvaardig, liefelijk en welluidend is. Wat kost zgn heengaan ons veel!

Toch danken wn God, die ons in dezen ontslapene zoo rijk gezegend heeft.

Waardig zullen wij zijne nagedachtenis blijven bewaren. Al sterft de familienaam, dien hij droeg en aan welken hij nieuwen luister wist bg te zetten, met hem uit: wjj zullen dien naam blnven noemen aan een jonger geslacht; onze laatste groet bij dit graf — neen, zij is niet ons laatste woord over hem; neen, zqj is niet onze laatste gedachte aan hem. Hg, naar ons Christelijk geloof, in betere wereld verplaatst, luj zal, door het voorbeeld dat luj ons laat, ons blijven voorgaan op den weg, waar langs de goedkeuring van 't geweten, de achting der braven, de ingang tot het land der eeuwige heerlijkheid gevonden wordt.

Zoo gestemd willen wij heen gaan van deze plek en weêr keeren tot de taak ons door God in de maatschappij opgelegd. Wij zullen gaan werken zoolang het onze dag is. De nacht, die komt, moet ook voor ons rustig en vredig zijn!

Dat geve ons God!

Amen.

Sluiten