Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en veranderd in vreugde, daar ik in ruime mate dikwijls in deelen mocht, het was menigmaal bruiloft in mijn hart. waar de Heere Jezus de bruidegom van was, menigmaal in het verborgen en in het openbaar, onder het verkondigen van des Heeren Woord. Zoo als kort daarna leidde de Heere mij door middel van een meisje, die het een weinig duidelijk navertelde van Psalm 84: „Want God de Heer, zoo goed, zoo mild," enz. De Heere leidde mij zoodanig in, ten eerste dat God zoo oneindig goed is en zoo mild in het uitredden en in het vergeven der zonden, enz., en dat als dezulken, die onder de zonden denken te bezwijken en met hun doodvonnis den Almagtige naloopen en het gaarne zouden willen onderteekenen, ja zelfs wel met hun bloed, dat God rechtvaardig was, dadelijk met hen in het gericht te treden; neen, neen, zegt God de Heere, ik zie geen zonde in mijn volk, en waarom? omdat zij zich verschuilen achter het schild Jezus Christus en daar zitten ze veilig achter, want God is een verzoend God en een liefderijk Vader in Hem. Hij is alleen dat reine óffer, in hetwelk de Vader een welbehagen heeft, dan "fcan God niet meer toornen, dan ziet God de Vader ze aan in God den Zoon enz., en dan gaat de Zonne der gerechtigheid voor hen op, dan schijnt het licht in de duisternis, gelijktijdig wordt de ziel zoo verlicht, dat zij gelijk een ster aan den hemel wordt, die toch ook haar licht van de zon krijgt, en als die ster haar licht mag geven, dan schijnt zij ook in de duisternis; vraag het maar aan de kinderen der duisternis, zij zullen u wel beantwoorden, want de duisternis heeft het niet op het licht begrepen, zij schuwt er van, tenminste als het licht op den kandelaar staat bij een rechtgeaard kind van God, enz.

De Heere zal genade en eere geven, gewisselijk, God zal genade schenken, Hij moge vertoeven, maar geen nood, de Heere zal gewisselijk komen en niet achterblijven, de Heere zegt: Vrees niet, gij wormke Jakobs, gij klein

Sluiten