Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Mozes: Israël dan zal zeker alleen wonen, Deut. 33 : 28. De Zone Gods heeft in (Joh. 17) tot driemaal toe gebeden, niet voor de wereld, maar voor Zijn uitverkoren volk: opdat zy één zijn, gelijk als wij één zyn, geen eenheid in 't Goddelijke Wezen, want dit is onmogelijk, maar het was de Zone Gods Zijn lust Zijn Vader te verheerlijken op der aarde. Joh. 17:4. En wederom de Vader Zijnen Zone. Matth. 17 : 5. Hierom bad de groote Hoogepriester dat Zijn volk tot die hoogste stand in de genade mochten opwassen: n.l. in de verheerlijking Gods. Maar de Kerkijveraars van onzen tijd verklaren Christus voorbede (op dat Zij één zyn) algemeen, zij pogen alle uiterlijke belijders van het Christendom, onder een opperhoofd bij een te vergaderen, geenzins uit liefde, maar het is een vijandslist, waarom? omdat dan de dwaalleer geen tegenstanders meer heeft; de genen aan wie God Zijn genade heeft verheerlijkt, worden vermaand: „de Waarheid boven de vrede lief te hebben." Zach. 8 : 19. De stad der waarheid heeft haar grondslag midden in zee. (Ps. 46) waartegen de wateren van vervolging of dwalingen van rondom tegen aanbruisen, want het vrije Jeruzalem is een lastige steen allen volken. Zach. 12:3. Daarom worden de inwoners door God getrouw gemaakt, zich tot den dood toe vast te houden, n.l. aan het God-verheerlijkende besluit der eeuwige verkiezing, en aan de leer van de borgtochtelijke voldoening van Christus alleen voor de uitverkorenen, als de eenige grond van de zielzaligende troost in dit leven, en de inhoud van het lied der verlosten in den gelukzaligen Hemel. Dit strekt tot groot ergernis voor alle historische Christenen, die beminnen allen de bekoorlijke algemeene genadeleer, waaruit alle dwalingen haar afkomst hebben. n.l. al die wettische plichten, uiterlijke kerkvormen en levenlooze leeringen, daardoor heeft de Apostolische kerk de Waarheid verloren. Dezelfde dwalingen hebben ook de Hervormde Kerk al heel spoedig in een hevig twistvuur gebracht, doch zijn door onze vaderen helder en krachtig weerlegd in de vijf Artikelen tegen de Remonstranten. Daarna hebben de leeraren der gereformeerde Kerk de Arminiaansche leeraren geduld en zich daarmede verbroederd, tot dat in 1816 door de leervrijheid de deur wijd voor die dwaalleer is opengezet. Daardoor werd de Waarheid zeer verdonkerd in ons Vaderland; de Godzalige geschriften onzer vaderen werden voor scheurpapier gebruikt, doch het heeft den vrijmachtige Jehova behaagd in 1834 de Waarheid van Zijne vrije verkiezende liefde in sommigen van Zijne knechten en kinderen te verheerlijken. Terstond begon de souvereine genadeleer te herleven, en de getrouwe leeraren hebben die met kracht gepredikt en verdedigd, dat kenlijk met 's Heer en zegen bekroond werd, dat er vélen bekeerd werden, maar ach helaas l 'twas van korten duur. Die oude dwaling heeft ook dat licht wederom verdonkerd, men heeft niet gewaakt tegen de onbekeerde huurlingen, die allen in den grond vijandig zijn, van de leer der verkiezing en het vrije werk des H. Geestes. Doch

Sluiten