Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat oin te vertrekken, nu wordt de toejuiching des volks gezocht en bemind, nu moet de leer der praedestinatie of Gods heilige Besluiten verborgen, op den achtergrond, of de scherpe hoeken van de Waarheid afgerond worden, nl. de bondbreuk Adams; de erfschuld en straf zoowel over kinderen als de dadelijke overtreders; de totale doodstaat des menschen; de plaatsbekleedende voldoening van Christus alleen voor de uitverkorenen; dit zyn al te scherpe waarheden, dan zouden te veel zitplaatsen in de kerk ledig staan; een gematigde orthodoxe leer wordt tegenwoordig toegejuicht, waaronder heimelyk de algemeene genadeleer verborgen ligt; zoolang als de voorstanders en ijvervolle belijders van de tegenwoordige Irenische richting, niet door den Heere zeiven uit Edenshof zyn gedreven, beminnen zy in den grond een Arminiaansche leer in een orthodox kleed; hierom wordt de eeuwige, souvereine, verkiezende liefde des Vaders ondermijnd, die sluit alle deugd en eigenlievende godsdienst uit, ja verklaart al hun ijver tot schade en drek, zij worden om niet gerechtvaardigd." Rom. 3: 24; Pilp. 3: 8. Het gaat de tegenwoordige wijsheid dezer eeuw, gelijk de fllosophen en schriftgeleerden in Paulus tijd, als den mensch ten eenenmale dood is, en alles in Gods besluit bepaald is, waarom dan Gods Woord gepredikt? is dit dan niet eene groote dwaasheid ? wel in den eeuwigen vrederaad heeft de Besluitende God onveranderlijk bepaald, Zijn Besluit door middelen uit te werken, daarom beminnen de levendgemaakte kinderen Gods dezelve zoo innerlijk. Ps. 1: 2. „het is een kracht Gods tot zaligheid," en wederom: „zoo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking (door de wereldwijzen zoo genoemd) zalig te maken die gelooven. Rom. 1: 16; 1 Cor. 1 : 21.

4. De voorzichtigheid dat het besluit van Adamsval verzwegen moet worden, is een groote list des duivels, omdat die leer den driemaal H. Jehova op het allerhoogst verheerlijkt en al Zyn volmaakte deugden en eigenschappen zoo luistervol doet uitblinken, dat de uitverkorene Engelen en gezaligden eindeloos het driemaal Heilig! HeiligI Heilig! zullen uitgalmen, over Zijn ondoorgrondelijke wijsheid , groote liefde en volmaakte gelukzaligheid, en Hem toebrengen „heerlijkheid, ende eere, ende dankzegginge tot in alle eeuwigheid." Openb. 4. Zou het nu een wonder zijn daar de duivel voor eeuwig uit den Hemel verbannen is, dat hij met al zijn instrumenten de verheerlijking van Gods deugden zoo fel komt bestrijden.

5. De voorstanders van de algemeene genadeleer, werpen door hunne beredeneerde voorzichtigheid, een groote smaad en blaam op de beminnaars van de leer der verkiezing, dat zy die misbruiken tot goddeloosheid, zorgeloosheid, en lijdelijkheid; doch dit is gelukkig een oude, of liever verouderde laster en smaad, zie onzen Catechismus Zondag 24. Dit heeft de Zone Gods in een gelijkenis duidelijk verklaard. Matth. 21: 28—31. De eene zoon was met den mond zeer bereidvaardig en tot werken gehoorzaam, gelijk de rijke jongeling, de brave oudste zoon en de dankende farizeër,

Sluiten