Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelyk, mistiek, onkundig in 't geloofsleven; och! wat kan dè eigenliefde van een verstandelijk, beredeneerd en dood geloof den mensch verblinden, en doodelyk gerust de groote eeuwigheid doen inwachten, mocht het voorbeeld der dwaze maagden dezulken eens tot een nauwkeurig zelfonderzoek brengen, och dat het den Heere eens behagen mocht den noorden- en zuidenwind des Geestes te doen ontwaken tot ontdekking en tot bekeering.

Het arme Sionsgruis heeft tegenwoordig zeer weinig medgezellen, doch zij hebben gelukkig de voetstappen der schapen in Gods Woord staan, de tranen en zielsklachten van profeten en apostelen, die niet leven kunnen by hun bekeering, rechtvaardigmaking en verzekering, maar dorsten naar de troostvolle Godsontmoetingen en voorsmaken der zaligheid. Ps. 42:2,3. O vrienden! de op Gods nabjjheid verliefde zielen, kunnen door een beredeneerd geloof maar niet over hun hart heen spreken: Lodenstijn had door genade dit onderscheid geleerd:

»Ik stond er an, en sprak er van; Ik stond er in, en sprak er uit.

7. Ten laatste. De vijand' van God en Zijn volk gebruikt nog een schynvoorzichtigheid, door het afhankelijk geloofsleven te beschuldigen , dat zij Antonomianen zijn, om de menschen tot een wettische heiligmaking te verleiden. O, vrienden! wat beleven wij een gevaarvollen tijd, de uiterlijke belijders hebben door hun eigenlievenden godsdienst het vleesch vroom gemaakt en gaan met hun ijver, deugden, plichten en ingebeelde heiligmaking voor het kruis van Christus staan; maar van nabij beschouwd, daar wordt noch een teedere consciëntie, noch innerlijke godzaligheid gevonden, gelijk Bunjan Mondchristen beschrijft. Hiertegen heeft de Zone Gods achtmaal het wee uitgesproken. Matth. 23.

Maar in Gods uitverkoren volk is het deugdenbeeld Gods hersteld, de beide tafelen der Wet worden in hunne harten geschreven, Hebr. 8 : 10. Zij zoeken geen loon, maar hebben een inwendig vermaak, ja, „zijn lust is in des Heeren Wet en hij overdenkt zijne wet dag ende nacht," Ps. 1:2. De vaderen in den catechismus zeggen: „het is onmogelijk die Christus door een waarachtig geloove is ingeplant, niet en zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid." De hoogste trap en stand in de genade, verbindt de geloovigen in de zuiverste Evangelische heiligmaking, als zy met den Drieëenigen Jehova bevredigd worden, dan smaken zy 'een veel gelukzaliger vrede dan de rechtschapen Adam, zy zouden met Bunjan wel wenschen duizend vaten bloeds te bezitten, om ze uit te storten voor den naam en waarheid des Heeren, dan kunnen zy de hellemacht uitdagen: „ Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt?" dan zou het de Zone Gods moeten doen, die

Sluiten