Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolg hier van was dat men de begrafenis weder uitstelde, en op nieuw bedacht was op redmiddelen, welke nu tot blijdschap der naastbestaanden eene gelukkiger uitwerking hadden dan de vorige. — Zes weken lang was Gellert zoo zwak dat men aan zijn levensbehoud wanhoopte, doch na verloop van een jaar herstelde hij zoo ver dat hij het bed kon verlaten en door het huis ging. — Op eene Zondag morgen terwijl zijne zuster in den bijbel zat te lezen, vroeg hij : n wat doet gij daar?" zij antwoordde : vik lees in den bijbel," hij antwoordde: // wat zegt gij ? ik weet niet wat den bijbel is ; met eene bekommerende ontroering verhaalde zij dit aan zijn oudste broeder , die tot zijn leedwezen duidelijk merkte dat Gellert volstrekt geen bewustheid meer had van zijn vorig leven, hij kon geen woord lezen, en van geen zaak of onderwerp zich' eenige voorstelling maken.

Dan zijne toenemende ligchaamskrachten hadden ook eene versterkenden invloed op zijne zielsvermogens, nu leerde hij weer als een kind lezen en schrijven, en op nieuw oefende hij zich in de Latijnsche taal. — Op een zekeren morgen bezig zijnde met een boek over te zetten, klaagde hij over zware hoofdpijn en bleef sprakeloos voorover zitten, met zijn arm op de tafel leunende, zijn broeder vroeg hem naar dit veel beteekend stilzwijgen , hierop zeide hij: // mij dunkt dat ik dit ii boek meer gelezen heb , ik voel een mengeling van u denkbeelden goo schielyk als een bliksemstraal in

Sluiten