Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

De volgende bladzijden bevatten, gelijk de geachte lezer terstond merken zal, een referaat. Op verzoek van de Classis Meppel der Gereformeerde Kerken hebben wij daarin onze gedachten ontwikkeld over: *De roeping der kerk iu zake de waarneming van do bediening van het H. Avondmaal door hare lidmaten."

Dit referaat werd door ons voorgelezen in eene conferentie van Dienaren des Woords en Kerkeraadsleden uit de Gereformeerde Kerken van de Classis Meppel, daartoe uitsluitend door de Classis Meppel samen geroepen. Van wege sterken aandrang van vele broederen, die mede deze conferentie bijwoonden, en die meenden, dat de lezing van deze regelen nog nuttigheid kon hebben, vooral ook om den inhoud in de vergaderingen dos kerkoraads en in eene tweede conferentie beter te kunnen bespreken, hebben wij het schier onveranderd ter drukken overgegeven.

Het is onze bede, dat deze gebrekkige arbeid tot dat voorgestelde doel door den Heere mag worden gezegend.

MEPPEL, Oetober 1895. p. D. DE GROOT.

Sluiten