Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geachte Hoorders !

Betrekkelijk de waarneming van de bediening van hel H. Avondmaal werd in de kerken onzer classis veel verzuim openbaard.

In hun rapport aan de classis over de laatst gehoudene kerkvisitatie , werd deze zaak door de kerkvisitatoren in het bijzon der onder onze aandacht gebracht.

Doordrongen van het gewicht dezer zoo teedere aangelegenheid, oordeelde de classis naar middelen te moeten omzien, teneinde deze schadelijke praktijk in onze kerken .werd tegengegaan en zoo mogelijk geweerd.

Vrucht van eene in bare laatste vergadering gehouden korte bespreking was, dat ons opgedragen werd, in deze samenkomst eenige gedachten in het midden te brengen, naar aanleiding waarvan deze zaak bréedër kon worden besproken.

Aan deze opdracht thans voldoende, sta hier voorop, dat het niet onze taak is, bij wijze van tractaat eene volledige verhandeling te leveren : wij rekenen er op, dat dit ernstig onderwerp door u allen is ingedacht, en dat naar aanleiding van hetgeen wij aanstippen , de nadruk op onze verdere principieele bespreking valt

Echter , ook zoo opgevat, ligt het in den aard der zaak, dat wij in onze inleiding eenigszins breedvoerig moeten zijn. Dat komt hieruit voort.

Het sacrament des H. Avondmaals heeft eene gewichtige beteekenis

Zoo gewichtig, dat het geheel het kerkelijke leven raakt.

Zoowel het rechte gebruik des H. Avondmaals als het misbruik heeft een diepen achtergrond en is van ver reikende gevolgen.

Bij eenig nadenken laat zich dit terstond gevoelen.

Door de ambtelijke bediening van Christus den Middelaar vergadert God Zijne uitverkorene gemeente.

Sluiten