Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet vruchtbaar zijn en een voorwerp van de teederste zorg èn voor de Dienaren des Woords èn voor de Ouderlingen èn voor de Ouders.

Vooral de opzieners in de kerken onzer Classis hebben zich af te vragen of het gewicht dezer roeping wel recht door hen wordt gevoeld: uit ons ingesteld onderzoek bij de kerkvisitatie bleek ons, dat het tegenwoordig zijn van een ouderling bij de Catechisatie als bij hooge uitzondering voorkomt en schier als een vreemde zaak wordt beschouwd.

Neen, dat behoeft geen bewijs van wantrouwen tegen den dienaar des Woords te zijn : dat is der opzieneren dure plicht.

Het is der ouderlingen ambt inzonderheid, blijkens het formulier van bevestiging, mede toezicht te nemen op de leering en den wandel van de dienaren des Woords, ten einde alles tot stichting der Kerk verricht moge worden, en dat geen vreemde leer worde voorgesteld.

Nu, dat laatste kan inzonderheid door de Catechisatie geschieden.

Men kan ons dan wel tegenwerpen, dat wij, zoo doende, de eigengerechtigheid en de geveinsdheid in de hand werken; maar voor zulke tegenwerpingen blijven wij onaandoenlijk.

Wij weten, waartoe de Heere God de bediening zijner kerk gebruiken wil, èn hoe ons alleen kinderlijke getrouwheid met heilige voorzichtigheid betaamt.

Dan is er nog iets, waarop wij in betrekking tot de Catechisatie wijzen willen.

liet is dit: de Catechisatie dient ook om ingeleid te worden in de volle gemeenschap der kerk.

Tot het II. Avondmaal toegelaten, staan de lidmaten in de oefening hunner volle rechten.

Dit raakt niet alleen de ééne plaatselijke kerk, maar alle herhen, die in éénzelfde kerk—gemeenschap met elkander leveu.

Zou het daarom niet noodzakelijk zijn, dat de Catechisatie zich over het algemeen ook meer ten doel stelde, om de jeugdige lidmaten in te leiden in de belijdenis dier herhen ?

Zou het niet wenschelijk zijn, dat op de Catechisatie meer eenstemmig de formulieren vnn Eenigheid werden onderwezen ?

Zouden die formulieren van Eenigheid niet door veel vrageuboekjes al te veel op zijde zijn gedrongen ?

Sluiten