Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de genootschapskerk in onze eeuw zijn en worden misbruikt; zij dienden om in de gemeente het bezef te doen levend:g houden of op te wekken, dat men staande in het geloof alleen recht tot de bediening komt.

Daarop aan te dringen was wel noodzakelijk; vooral in den eersten tijd na de reformatie in ons land.

De kerken waren door Gods genade ontkomen aan de Roomsche hiërarchie ; in de Roomsche kerk is alles op het werktuigelijke gericht; ter Communie te gaan was eene pure gewoonheid geworden en alzoo mocht het met de viering van het II. Avondmaal niet zijn.

Wij gelooven, dat in de voorbereiding-predikatie veel beteekenis voor het II. Avondmaal ligt: wij moeten zorgen, dat in zulk eene voorbereiding-predikatie steeds dezelfde zaken onder de aandicht worden gebracht; door vermaning, onderwijzing en opwek-, king moet zulk een predikatie tot het H. Avondmaal lokken.

Ook in de geregelde bediening des Woords, vooral in de Catechismus-predikatie moet op de Sacramenten nadruk worden gelegd.

De bediening van het II. Avondmaal wordt veel uit onkunde verzuimd.

Vooral in de kerken .uit de reformatie van '86 hebben wij hiermede te doen.

De menschen worden door de zoogenaamde Gereformeerde predikers in de genootschapskerk van het Avondmaal weggejaagd in stee er heen geleid.

Men weet icel waarom.

Deze gruwel wordt bedreven om andere zonden te bedekken.

Wij kunnen het ons verklaren, hoe de profeet Elia heiliglijk voor de eere van Jehova ijvert, als op Karmel de profeten van Baal werden gedood; maar wat te zeggen van hen, die zich voorgeven dienstknechten des Heeren te zijn en die door hun Goddelooze kerkelijke practijken het geestelijk leven bij Gods volk, ware het mogelijk, hadden gesmoord.

De schuld hierdoor opgelegd spore ons tot nauwgezetten arbeid aan.

Wat de kerken allereerst hebben te doen, is ondenoijzen. Door persoonlijk bezoek der Opzieners.

Door lidmaten-samenkomsten, waarin onder leiding van de die-

Sluiten