Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beloften leggen wil. Maar gij moet wel verstaan ; Hij eischt zulks niet als eene verdienste van de belofte door het schepsel, maar Hij eischt dat als een door Hem zeiven gewrocht kenmerk in den mensche, waardoor hij openbaar wordt het voorwerp te zijn , dat van den Heere het onderwerp der belofte gemaakt is, opdat dezelve daardoor zoude mogen onderscheiden zijn van degenen, die geen deel aan de beloften hebben en op welke nog de vloek rustende is.

Maar mij dunkt dat ik eene gepaste stoffe uwer aandacht heb voorgelezen, welke alleen bekwaam genoeg is om deze zaak te bevestigen en u voor oogen te stellen , wie die zijn , welke jezus tot zich roept en ruste belooft, zoodat gij hier dadelijk kunt zien , waarop de belofte van-ruste gelegd wordt. Het is op belasten en beladenen ; zulken, die vermoeid zijn en tot christus komen.

Om deze woorden te verklaren ,. zoo komt mij voor- , dat wij uwe aandacht te bepalen hebben bij twee hoofdzaken, en dat is

I. Eerst bij de noodigende roepstem , « komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt.»

II. Ten anderen bij de belofte aan dezulken gedaan: « en ik zal u ruste geven.»

De Almagtige Heere geve dit velen te hooren met het gansche hart, en te komen tot christus , en dat velen deze belofte aan hun ziele bekrachtigd mogen vinden, tot troost hunnes geinoeds! Amen.

verklaring.

I. Belangende het eerste deeï van den tekst, daarin valt ons te letten: Vooreerst op de

A. Onderwérpen , die van jezus geroepen worden: het zijn hier omschreven vermoeiden en belasten; en dan op'

B. De roeping zelve, komt herwaarts tot mij alle.

Sluiten