Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken door inwendige reformatie ook wel een» om verbetering, maar ziet daar is verergering, want het gezigt wordt klaarder en de ongeregtigheid wordt levendiger. — Haar harte dat is zoo onwillig , het wil noch kan niet naar boven, zij dienen God niet gelijk Hij moet gediend worden , naar hare gedachten, o zij kunnen dat harte zoo moede worden.

5. Zij gaan ook gebukt onder den last des ongeloofs, zij kunnen niet gelooven, dat God haar tot vaten van Zijne Barmhartigheid verkoren heeft, en dat Hij Zijne hand bij aanvang gelegd heeft om haar te trekken uit Satans magt; haar dunkt, dat er geene beloften zijn in het Woord , waarop zij regt hebben, om hun dezelve toe te eigenen: zij zouden het wel eene daad van vermetelheid hunner ziele noemen , wanneer zij denken om zulks te doen. Ja, haar oordeel is dat daar wel een bovengemeen wonder van den Heere aan haar gewrocht moot worden , alvorens zij dat zullen kunnen of durven doen , want haar oogen zijn ziende op Gods heiligheid, en haar eigen zondenvuil, op Gods geregtigheid en haar groote schulden, op Gods magt om te kunnen straffen, en haar onmagt, om het voor God , en met Hem af te maken; maar Zijne barmhartigheden en genade in christcs is haar verborgen , althans , met toepassing op haar zeiven , en van daar dat zij niet gelooven, en in dezen trdag., en onverstandig van harten zijn , Luk. XXIV: 25 , en worden als in die duisternis gehouden, naar den wille des Satans , 2 Tim» II: 26 , op dat haar ziele van allen wezentlijken troost ontbloot blijve, en onder het veroordeel , en zuchten daar onder met hun harte. a öiï jïij gaan ook gebukt onder den last van wettische verkeerdheden , en eigen werk. Zij kunnen en durven zonder voorwaarden van goede gestaltenissen hunnes harten niet eenige hope koesteren op vrije Genade, maar bepalen dezelve, en meten die over haar, naar de gestaltenis hares gemoeds ; indien zij eens bevinden dat bij haar is , een lust in de dienst: Gods, een ernstig berouw over de zonden , een ernstige uitgang -BOnner ziele met haar ellende tot God, eene gestiptheid in haar leven ,

Sluiten