Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij gelooven, en niet dadelijk en alleen gelooft op vrije gunst van God in christus , en de beloften , zonder eenige voorwaarde van gesteldheid, als gepast voor zijn staat en behoefte omhelst, betrouwende op Gods liefde en barmhartigheid geopenbaard in jezus christus , en de onveranderlijke trouwe in Zijn woord, waarlijk dan verkeert men op een weg en een bedrijf waaraan men nog sterren moet; ja , kortom, men verkeert in zijne eigene wettische vodden, maar niet in christus. met zijn hart, en waarlijk , dit toonen alle die uitvlugten , die de zielen der vermoeiden en belasten zoeken tegen de vrije genade, die benevens haar, in het zaligen des zondaars, geene tot haar medgezel verkiest ; dan moer ten zij zoo en aldns zijn , en haar bevinden in het hart; maar genade die vrij is zegt en eischt dat zij alleen heerschappij moet hebben, en dat men door dezelve in christus wordt opgenomen tot Gods gemeenschap , zoo walgelijk en onrein, ja blind en dood in zich zeiven, opdat men, uit kracht van die genade en vereeniging zijner ziel met christus, geheiligd en gebeterd worde , en waarlijk , zoo lang men die grond van geloof en omhelzing van Gods liefde in christus niet kent en daardoor tot wederliefde gedrongen, door dezelve niet voor God zoekt te leven, door wat kracht zal het dan zijn, (wanneer zielen deze daad verre van haar weren, en het oog hebben op voorgaande verbetering om tot die daad te komen) dan door de verbroken kracht van zich zeiven ? — en waarlijk, die is ijdel, want geregtigheid laat ons niet toe, om in den weg van heiligmaking in Gods tegenwoordigheid werkzaam te zijn, dan alleen in en door christus , daar geregtigheid is voldaan, en genade door dezelve is uitgelaten, dewelke, door het wegnemen van de schuld, de ziele brengt in Gods tegenwoordigheid, en levendig, als geschapen in christus jezus tot goede werken.

Ziet, als christus dan roept: komt herwaarts i dat veronderstelt, dat de zielen op zulke verkeerdheden staan, en het nog daar zoeken , en grijpen meer naar

Sluiten