Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veronderstelde en spreke tot dezulken, die dit voor haar eigen geweten niet liegen durven , ik zal niet zeggen van niet betwijfelen. En ziet, gij moet- weten , dat christus geene uitzondering maakt; maar Hij roept dezelve generaal op; Hij zegt: allen., komt allen, zonder bepaling hoe groot of hoe klein de last en de vermoeidheid moet wezen. Och, kendet gij de gewilligheid des Heilands: gij zoudt niet toeven , maar komen.

b. Laat ons nu nog kortelijk zien wat de zaak al insluit, wanneer de Heiland jezus roept: «Komt herwaarts tot mij, allen dievermoeid en belast zyt.»

1. In het algemeen sluit hel in zich eene algemeene uitnoodiging van christus aan allen , die vermoeid en belast zijn, tot gemeenschap met Hem, om deel te hebben aan Zijn persoon en alle heil weldaden, en dat daartoe van hen verlaten worde alles wat buiten jezus is, en zij terugkomen en daarlaten alles wat zij tot dasverre bij de hand gehouden hebben, uit eigen kracht, en tot Hem komen zoo ellendig en doemwaardig ,' als men is in. zich zeiven , en dat zonder eenige voorwaarde of conditie.

2. Dit komen moeten wij nader zien , waar niet en al in bestaat, zoo als het hier gevorderd wordt.

a. Het bestaat niet daarin , zoo als vele menschen in dezen tijd denken , door hunne blinde onkunde van het bevindelijke werk tusschen christus .en het harte.

1. Niet in eene stijve inbeelding des harten , zoo als velen hebben, dat zij maar gelooven moeten , dat jezus baar Heiland is, die voor de zonden voldaan en betaald heeft, en dat zij door Hem met God verzoend zijn en geen kwaad te vreezen hebben ; en daarin zoo sterk zijn j dat zij van geene schuddingen weten, maar al vasthouden wat zij hebben, ea evenwel de minste kennis niet hebben aan geestelijke vermoeidheid , en nooit beladen zijn ; ja, zij zijn tot zulk eene sterkte niet gekomen langs den weg van geestelijken gneei en wasdom; maar zijn als jonas wonderboom in eenen nacht groot geworden, en niet in staat om op te Aoesen de bevindelijke wegen, die God met Zijn volk houdt, maar

Sluiten