Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn er meer aan toe om daarmede te spotten. Dit is een geloof, dat de lieden zelfs in haar oordeel hebben opgebouwd en afhankelijk is van haar eigen wille en kracht; zij plakken haar zeiven daardoor aan christus Tast en zijn nooit in Hem ingelijfd geworden, doende groote en zoo het schijnt mannelijke stappen, en komen met een tot christls ; maar waarlijk zij kennen hem niet; want in plaats dat zij roste voor haar vermoeide ziele bij hem vinden, doen zij daar niet als arbeiden, om maar te gelooven; dat is het regte komen niet.

En dit is het ook niet, wanneer de menschen werken , om den weg van Godsdienstige pligten te bewandelen, en denken zoo te komen tot hem; want dezulken zijn geen belasten en vermoeiden , noch zijn niet op den weg die lot christus is leidende, nadien men door arbeid daar niet komen kan, maar alleen dooréén weg van een arm, en door den H. Geest gewrocht, zondaars geloof.

. b. Maar het regte komen tot christus bestaat zekerlijk in die werkzame daden der ziele (hetwelk geen eigentlijk werk gezegd kan worden te zijn., gelijk het evengenoemde) waaneer zij onder het gezigt en gevoel van haar schuld, de gruwelijkheid der zonden, haar blindheid , en doodelijke onmagt, vijandschap en afkeerigbeid des harten, en al haar zielebanden daar zij niet eene van verbreken kan , haar zelve aan den Heere jezus aanbiedt, met verontwaardiging van zich zeiven, en erkentenis der Goddelijke regtvaardigheid , en souvereine Majesteit, en een nederig opzien , tot, en afhankelijke toevlugt om in den Heere jezus christus , op grond ran zijne genoegdoening naar het vrije welbehagen Gods te schuilen ; geloovénde, dat God geenszins om baar gestaltenis, maar naar zijne eigene vrijwillige beloften die hij gedaan-heeft, behoudens zijn- regt in christus , haar niet verstooten zal; vallen dns met geheel haar harte, door overgifte van zich zeiven , in de liefdearmen van jezus , wagende het op barmhartigheid , en op de handelingen van een souvereine en regt vaardige God ; ja daar schiet niets meer over dan het gezigt op

Sluiten