Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrije ontferming in christus , en een toerlugt met al de ellenden tot dezelve. Och! zoo komt de ziele tot den troon der Genade door geen anderen weg , en met geene andere vrijmoedigheid, noch geene andere reden van toevlugt, dan vrije Genade, en de overgifte aan dien. Dit is waarlijk de weg, en de manier, op welke het regte komen tot christus geoefend wordt; velendenken dat dat komen tot christus, nog al veel in heeft; och neen vrienden, het is een loslaten van alle de wallen van het eigen , en te drijven op den oceaan van Barmhartigheid en- Genade ; en niemand kan het zich verbeelden , hoe het toegaat, als die, welke daar door Genade toe gebragt worden ; want waarlijk de mensche is daar een vijand van ; hij wil noch kan zoo niet komen ; en het moet echter door dezen weg zijn , zal men ruste vinden , en de ruste is aan dat komen volstrektelijk vastgemaakt; hetwelk blijkt uit den tekst en ik zal u ruste geven ; waarmede wij komen tot het tweede gedeelte van denzelven.

II. Om nu te overwegen: De belofte en ik zal u ruste geven, aan de vermoeiden gedaan , daarin hebben wij te beschouwen

A. Waarin dat die ruste bestaat, en dan

B. De manier op welke die ruste wordt toegezegd, ik zal u die geven.

A. Belangende dan het eerste namelijk waarin die ruste bestaat, daarin zien wij:

a. Wat het woord ruste beteekent, hetwelk wij in twee dingen kunnen noemen.

1. Drukfchet woord ruste uit, eene ontlasting van dat alles dat den mensch vermoeid , en belast maakt, hetzij door staan,zitten of leggen, naar hetgeen dat het geschiktst voor een vermoeide, en de oorzaak der vermoeijing en belastheid is, althans het beteekent en sluit in verligting en vermakkelijking, van alles dat lastig en vermoèijend is.

2. Beteekent het ook , tegenovergestelde verkwikking,, en veraangenaming te genieten , en te erlangen, hetgeen tot verheuging dienen kan , zoo als een mensche (die

Sluiten