Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over oen zware last te praten, en hoe de mensche daaronder vermoeid worden kan, of de last te gevoelen , door dat hij op u ligt in zijn gewigt, en dat gij zeggen kunt hoe dat gij daaronder vermoeid zijt geworden ; want het een gaat buiten den mensch om , en komt niet dieper als op het oordeel ; maar het andere wordt in hem ondervonden en is gegraveerd in bet harte.

5. Daar zijn er ook die denken dat zij vermoeiden zijn , omdat zij-bij haar bevinden een' last over de zonden , en wel die zij met name noemen kannen, en zij worden daar vijand van. — Maar waar is het om? niet omdat men de zonden baat, maar omdat men dezelve niet kan beoefenen eender te schande of te schade, voor zich:zeiven te werken, en dan is men niet vermoeid over en van den zondenlast, maar van den last der gevolgen die dezelve heeft.

6. Eindelijk /menigeen denkt ook nog dat. hij al ruste gevonden heeft, en heeft daarvoor grond , en waarlijk zoo zijn er vele menschen; deneenen heeft het op dit, en een ander weer op iets anders, iti

aa. Sommigen denken dat zij grond van ruste hebben , om hare gerustheid en zorgeloosheid ; zij belijden onbekeerd te zijn met den mond , maar haar binnenste gelooft het tegendeel; anderen belijden haar doodelijke onmagt, en omdat zij dezelve niet als haar schuld kennen , worden zij daarop gerust; anderen gelooven , zoo zij zeggen, de leere der verkiezing, en steunen door eene dwaze praktijk daarop , dat als zij.onder dat getal behooren , dat zij dan wel zalig zullen worden ; een ander, dat hij zuiver belijdt en de zuivere leer toegedaan is ; maar zij blijven ontbloot van de ware zelfskennis onder dat alles, en komen nooit onder zulks als belasten en vermoeiden tot christus ; 'daarom die rust is valsch en een deksel der goddeloosheid ; het is gemaakt uit helsche praktijken, maarniet gegeven door hemelsche genade van christus ; op dezulken wordt toegepast: « Wee den genisten te>StOH> en den zekeren op •»den berg van Samaria. » Amos VI: 1»

Sluiten