Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66. Anderen denken dat zij raste hebben, omdat haar ontrouwe consciëntie zich Iaat gerust stellen met hare godsdienstige pligten , waardoor zij haar zeiven voldoen , en dromen God te voldoen , althans durven zij met zoo veel te meer vrijmoedigheid genade en barmhartigheid over haar hopen , en ha.gr werk met dezelve vermengd , maakt haar grond van ruste uit. Vraagt gij den menschen waarop zij hopen, zij zullen zeggen , op genade en barmhartigheid , en onderzoekt gij naar den grond op welken zij dit hopen , het zijn de deugden dia de menschen hebben , en haar onderscheiden van anderen , die goddeloos of althans zoo goed niet zijn als zij; arme zielen 2 wat eene bedriegerij ; dat is christus te maken van het werk , en zichzelven ruste gevén door hetzelve.

cc. Anderen denken ruste te hebben , doordien zij veranderd zijn. Zij zijn goddeloozen geweest en van de waarheid en de godzaligen vijand. Maar zij zijn bij gelegenheid benaauwd geworden , en dat heeft een zekeren tijd geduurd , en zij hebben soms wat gezien, eenen duivel en dergelijke, waarmede zij vrij hard te worstelen hadden, zij hebben beleden zondaars te zijn , tranen geschreid, zij zijn, met één woord , veranderd ; zij hebben beloften gekregen , zij hebben blijdschap gevoeld , den Heere gezien en zijn wonderlijk gesteld geweest , en daarom , zulke wonderen , houden zij er voor, daar kan het mede toe. Maar och , arme zielen ! gij moest weten hoe deSatan in de tooverkunst op de verbeelding der menschen geoefend is, waarlijk , gij zoudt uwe zielen op zulke zandgronden voor de eeuwigheid niet betrouwen , en niét veroorloven om daarop te rusten , want het is te los en te veel gewaagd.

dd. Eindelijk , anderen hebben raste op haar sterk geloove , waardoor zij vasthouden dat jëzus haar Zalig» maker is, en zijn zonder eenige bekommering over haren staat daarop altijd gerust, omdat zij zoo gelooven kunnen. Zij hebben een steriel vertrouwen , dat hare schulden weggenomen en zij regtvaardig zijn voor God met haar geloof, en .vallen uit op het werk ;

Sluiten