Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar kunnen haar niet verstaan dat ook het geloof het harte reinigt en den mensche vruchtbaar maakt in het dragen tan goede werken. Zij kunnen door dat geloof alles doen, wat haar maar in het geval van rnste te pas komt, maar zij kunnen er niet door voor God leven en, in vereeniging met den Heere jezus, de zonde dooden, maar veeleer vrijheid daarop nemen om in dezelve te wandelen, mits dat pi ofaniteit er afblijve. Ja dat geloof dat brengt haar overal, behalve aan de voeten van jezus als gedooden aan eigen kracht, en opziende tot vrije ontferming met een vermoeid en belast harte'. Och , dat er zulk soort van geloof wat minder of geheel niet bekend ware ! I

'6. Menschen! alle deze dingen hebbende, zijt gij intusschen nog verre van het Koninkrijk Gods. Wie gij zijt , groot en klein , gij zult dat alles moeten verliezen en er mede belast en daar onder vermoeid moeten worden en zoo tot christus komen , zal uw staat voor de eeuwigheid en uwe ruste goed worden. Gij zult waarlijk (indien gij ooit onder de vermoeiden en belasten zult mogen geteld worden ,) moeten leeren kennen uw vloek- en doemschuld , veroorzaakt door erf- en dadelijke zonden , waarin gij ontvangen en geboren zijt, en tot dusverre geleefd hebt, en niet van verlost zijt, in der waarheid, op uwen personelen staat; — uwe blindheid en de doodelijke onmagt uwer ziele, waar gij uzelven niet van genezen noch uit oprigten kunt; dat gij niet in staat zijt om door eenig werk een vertoornd Rigter te verzoenen; de - verdorvenheid en vijandschap van uw hart zal u eene oorzaak van schaamte en bukken voor God moeten worden; Gij zult uwe ongeloovigheid en wettische verkeerdheid en des vijands bedriegerijen en list , geweld en aanvallen, welk alles uwe ziele van christus afhoudt, nog als uw harteplaag en zielverpestende gruwelijkheden voor den Almagtigen moeten komen belijden , en gij zult nog moeten worden een afgewerkte in eigen kracht, eeq moedelooze bij u zeiven, die als aêmechtig aan de voeten van christus nedervalt, geen raad meer weet en niet lan-

Sluiten