Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ger kan, en zich overgeeft aan de handelingen van een souvereine , vrijmagtige en barmhartige Hoogeprijster , Profeet en Koning christus , en das met verlies van al uw valsche rust in dezen weg de beloofde rust van Hem leeren verwachten ; -— en och gij allen , die daarvan niets kent, zijt nog in eenen diep ongelukkigen staat.

C. Ik moet u derhal ven waarschuwen in naam van Hem, » die de aarde zal slaan met de roede Zijns monds j »en met den adem Zijner lippen den goddeloonen » doodet,» Jes. XI: 4 , dal gij u niet vennetet om te naderen tot des Heeren tafel.

1. Het is Waar, wij hebben op u geen regt in zekeren zin , die nog niet behoort tot de uiterlijke en innerlijke gemeenschap der Kerke, terwijl gij nog buiten ons zijt, zoodat wij voor u niette vreezen hebben, dat gij u daar vervoegen zuil; maar echter zijn w-ij niet vrij van uwe onsterfelijke ziele, zoo wij u niet getrouwelijk waarschuwen en vermanen, zoo veel als gij u onder het gehoor van de predikatie des Woords laat vinden ; en denk niet dat, omdat gij daar onder niet hoort, maar u daar van te -rugge houdt, dat gij daar vrijer om zoudt zijn , o neen, God zal u niet verschoonen , maar Hij zal u vinden, indien gij van uwen rampzaligen weg niet te rogge komt, en als belast, en vermoeid aan jezus u leert overgeven , daar de ruste aan beloofd wordt. Och dat Genade u daar nog brengen mOgtl

2. Maar tot u heb ik meer te zeggen , omdat gij in den uiterlijken staat der Kerke naauwer betrekking hebt op ons, en wij op u, welke leden van de Kerke zijt, en nog op zulke gronden , ontbloot van de ware vermoeidheid en belastheid , en het komen tot christus , uwe hope bouwt; dat gij u niet moogt vervoegen lot de tafel des Heeren, maar u bij dezen van dezelve onthoudt; want gij past daar immers niet met uwe doode en ongevoelige ziele. Gij moogt zeggen, ik hebbe daar regt te komen , want ik ben een lid van de Kerke en wie weet iets op mij te zeggen ?

Het is waar, gij zijt dan leden van de Kerk, maar niet opregt, maar de daarin verborgen hypocriten en ge-

Sluiten