Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdiensten van onzen Heiland , en dat wij niet alleen door het hooren des Woords maar ook door zienlijke teekenen , een klaar begrip zouden ontvangen van de onzigtbare Genade in christus , en zulks een tegengift zoude zijn tegen onze bekjompene gedachten van zijne eeuwige liefde.

En waarlijk geliefden in den Heere, het Avondmaal is juist voor dezulken ook ingesteld van den Heere jezus , voor zulken die vermoeid en belast zijn , en geen ander uitzigt hebben dan op den Heere jezus , om tot ruste te komen , en verlost te worden van alle de bezwaren waaronder de ziele als gebogen gaat; en uit bekrompenheid u de zaak niet veroorlooft, om het volkomen op jezus te wentelen , en alles los te laten van u zelfs en te laten in zijn hand.

a. Maar daar dan zulk eene bekrompenheid bestaat, of ook oorzaken zijn, waarom gij- niet zoudt durven komen tot de ordinantie des Heeren', ik moet tot u eerst een woord spreken, alvorens ik.verder in de noodiging voort ga, en mogelijk zijn de zaken bij u Heden onderscheiden.

1. Daar zijn er die thans nog niet behooren tot de gemeente des Heeren , wat de belijdenis in het openbaar belangt, die men gewoonlijk doet, als men tot leden van de Kerk wordt aangenomen , maar van welke wij hope hebben dat zij behooren onder degenen , die waarlijk vermoeid en belast zijn en van christus jjeroepen worden om tot Hem te komen, en beloofd ruste te geven. Maar zegt eens , gij die in dien staat u zeiven kent en bevindt, waarom blijft gij terug van de Gemeente? is het uit vijandschap tegen de zaak? dan moogt gij toezien; is het uit scrupel of het des Heeren zaak wel is, en of hij daar met zijne tegenwoordigheid wel is ? wel dan moogt gij vragen , waar of christus zijne gemeente vergadert, en dan kan u geen ander antwoord geworden, dan dit, daar Gods woord regt wordt gepredikt, en de H. Sacramenten worden bediend naar de instelling van christus , en daar de goddeloosheden worden gestraft, in de tucht, zoo met vermaningen ,

Sluiten