Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ontzegging van het Heilig Avondmaal, en zeg mij waar vindt gij zulks ? oordeelt zeiven. Maar zoo gij zegt ik weet niet of daar waarlijk de Kerk wel is, dan antwoord ik, dat indien christus daar zijne Kerke niet vergadert, dat hij dan zeker opgehouden moet hebben , dezelve te vergaderen, want ik kan mij niet voor den aandacht brengen dat hij dat zoude doen, dan daar waar dit gevonden wordt. En ik weet wij zijn vrij in u uit te noodigen, dat gij tot ons zoudt overkomen , maar gij zijt niet vrij om ons zoo te doen , waaruit ik besluit dat gij van de zaak hetzelfde met ons gevoelende zijt, en daarom dat gij wat dingen hebt, daar gij u nooit mede vrij maken kunt voor den Heere , van de zaak. .— Maar is het ook bekrompenheid , of gij wel onder dat getal behoort? en zijt gij anders de zaak moede, en is het omzwerven op u zelren , u waarlijk een last; zijt gij vermoeid, alle die vreemdigheid , welke buiten de ware zaak ligt, het u lastig makende, wat zegt gij? indien dan dat dit zoo is, dan roepen wij u toe, komt dan met uw last, zoo gij zijt met al uwe bezwaren , en heb je lust, was het uwe begeerte dat gij komen mogt tot jezus als vermoeiden en belasten, opdat hij uwe pakken mogt wegnemen en u ruste geven ? wel dan, sla toch in den weg Zijner ordinanties, daar Hij zich zeiven vertegenwoordigen wil en verschijnen in de heerlijkheid Zijner Genade aan de ziele, die Hem in dezelve zoekt. Het is waar de ordinanties kunnen het u ook niet geven , och neen! maar dat is ook zeer goed; het zij ons maar genoeg, dat wij gelooven , dat het den Heere behaagd heeft om dezelve te geven, opdat Hij onder en door dezelve het einde van Zijne vrije gunst over Zijn volk uitwerke; en waarlijk , wanneer de instellingen door het geloof worden waargenomen , dan zijn zij ons zoo dierbaar als den Heere zeiven , en indien wij er ook dat niet in zien, het is door onze blindheid, want Hij heeft gezegd : « dal is mijn, ligchaam,» niet eigenlijk , maar. sacramenteel; en daarom dan wij noodigen n bij dezen uit, dat gij met ons gedachtenis zoudt vieren van jezus dood, tot onzer verlossing en zali-

Sluiten