Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging, om Hem te genieten tot sterkte van onze zielen.

2. Maar daar zijn er ook, welke Ütwt op de bondzegelen hebben , wegens haar lidmaatschap , en die ook gewisselijk overtuigd zijn , van de noodzakelijkheid van jezus , en vermoeid zijn onder den last van schulden, zonden, blindheid, vijandschap eu onmagt, de banden van ongeloof en wettische woelingen in eigen kracht, inwendige bestrijdingen en duisterheden , en wegen van tegenheid, daar onderwerping bij en onder noodig is, en die dan daar wel eens als afgewerkte , moedeloos en aemechtig neder zitten, en geen ander uitzigt hebben, dan den Heere jezus en die alleen , — maar die geene vrijmoedigheid hebben om te naderen, uit vreeze, dat in hun hart geene waarheid zal zijn, want zij hebben het oog niet op jezus , in Zijne noodzakelijkheid voor en gewilligheid tot haar, maar al op de gestalte van het hart, alsof zulks de ruste moest aanbrengen , maar niet van jezus moest gegeven worden , en ziet zoo is er onvrijmoedigheid ; bij het gemis van de gestaltenis des harten , welke zij veronderstellen dat daar zijn moest; zoo gaan zij de hand leggen, aan haar eigen wonden , en stooten daar door jezus weg, die het alleen kan, wil en moet doen, nadien de zaligheid in geenen anderen is, Hand. IVf.iM|I?

Ik heb dan tot u allen een woord, bekommerden over uWen staat in der waarheid, (want velen willen voor bekommerden gaan en zijn het niet) die onder de genoemde pakken zucht, en vermoeid zijt, en begeerig om door jezus van uwen last ontslagen te worden en tot ruste te komen.

aa. Leg toch de hand niet aan uw eigen gebrek om u zeiven te generen; want daardoor maakt gij de zaak «iet beter, en gij onteert den Heere jezus ; uw eigen banden maakt gij te vaster en gij maakt u zeiven pak op pak. Och vrienden , zoo lang als gij christus maken wilt, van de gestaiteVt|Wes gemoeds , van vermoeidheid en belastheid , dat alles is een doodelijk werk, daar uw ziele immers de ware ruste' zal ontbreken, en och dat kunt gij weten wanneer gij acht moogt geven op uw ver-

Sluiten