Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keer. Gij gaat doorgaans bij een zoeken vroegere bevindingen , en tegenwoordige gestaltens , en dan zoekt gij dat overeen te brengen, zoo veel u dat gelukt, dan verbeeldt -aj u ruste van binnen; toch daar blijft nog altijd wat over, en het is niet vast, al is het ookdezorgdie in uw harte is, dat gij het zoudt verliezen en uw moeite en arbeid, om het zoo te houden en te bewaren , en houdthet zoo in uw eigen hand; o gij toont het jezus niet te vertrouwen, en dat gij jgeep krediet stelt in Zijn woord , noch in de belofte van vrije Genade ; maar zoodra als uwe gestalte die tegenwoordig is , niet overeen te brengen is ■, met uwe voorgaande bevindingen, dan toont gij uwe droefheid en den angst, over en voor het gansche missen der zaak, en zoo is al uw arbeid nog in eiaen kracht, een werk tot vermoeijjpge en niet tot rust voor uwe-ziele, en gij blijft als een gevangenein u zelfs, van jezus teruggehouden. O dat schadelijke en Godonteerende, en Genade ijdélmakende werk zult gij moeten verlisze». Maar mogebjkaegt gij , hoe raak ik daar dan nog af, ik zie soms ook dat het verkeerd is, en nogtans kan ik daar niet komen, daar ik soms geloof, dat ik wezen «eè^, 66. Tot antwoord dan een woord tot uwer bestiering en vertroosting; wij roepen u toe, och komt herwaarts met uwe bezwaren tot CHBl«tUS , die aan u doen zal hetgeen gij niet kunt, zoekt niet u zeiven eerst te ontdoen van uwe wettische banden en ongeloof, van uw last en pakken , neen , maar komt als onder dezelve vermoeid zijnde, want gij kunt zoo min breken als bouwen aan het schadelijke en het regte; komt slechts, met al uw schuld , met uwe zonden , vijandschap en gekluisterde hart, met uwe blindheid, ongeloof, en in wettischheid verwarde zielen, en leg u neder aan Zijne voeten , en verklaar Hem vrij , maar erkent Zijn magt en bediening, gelijk de melaatsche man : Heere, indiengij wütgij kunt ren reinigen ; maar maak van zoo een komen ook niet uw grond, om daar strengelijk de ruste uwer ziele op te eischen ; maar erkent uwe doodelijke onmagt, en toept Hem , dat gij niets kunt, noch wilt, maar wachten wilt, opziende uit die laagte als een die zich vervrespens-

Sluiten