Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardig erkent, tot dat Hij u op Zijn woord , op- en'aanneemt, en ga loch niet Tan daar, al zoudt'gij al uw leven daar zijn, want die zoo als vermoeid en belast tot Hem komt, die zal Hij ruste geven, wacht dan daar op Hem, tot dat Hij u genadig zij in dezen.

Wij noodigen u dan uit met al uwe banden , om te komen tot het ATondmaal des Heeren , zoo gij dan maar zijt; maakt in de zaak geene uitvlugten, van te zeggen : wanneer ik maar een gevoelig , behoeftig en begeerig hart had , dat ik mogt ontwaren in de dadelijkheid dat ik het buiten jezus niet konde stellen ; neen, komt zoo gij zijt, en neem op wat jezus aan u te doen heeft, van welke lasten Hij uwe ziele moet vrijmaken, en bied u zoo aan Hem aan , zegt Hem dat gij niets voor Hem kunt doen , zoo Hij het door Zijnen Geest aan u niet doet. — Arme zielen , die dan niet ontveinzen kunt, dat gij gebukt gaat onder en vermoeid zijt onder zonden en ellende, en die werk voor den Heere jezus hebt ; o Hij wacht op u , om u genadig te zijn! zegt vrij in uw harte: och Heere , gij zijt vrij van mij , maar op uw Woord zal ik mij daar nederzetten en op u wachten ; verwacht niet dat Hij wat doen zal aan u om uwe ziele tot ruste te brengen, omdat gij daar komt; maar komt daar, o vermoeiden en belasten , onder uw ongeloovig en zondig hart op een misschien de Heere mogte zich wenden , en laat de zaak aan Hem in vrijheid , zeggende : gaat de Heere mij voorbij , het is regtvaardig, en ik héb geen waarheid in mij zeiven, noch geen waardigheid om genade te ontvangen , maar al wat mij gegeven mogt worden, dat is vrij. — En och, als gij zoo moogt komen , wie weet of de Heere jezus zich niet openbaarde aan uwe ziele, zoo als Hij nog nooit gedaan heeft, en uwe ziele in ruste bragt in Hem, door u te doen zien en te doen gelooven dat Hij u door de teekenen van Zijne kruisverdiensten, deed verzegeld worden van uw zalig deel aan Hem, en dat gij de wonderbare liefde van een Drieëenig-Yerbonds-God in Christus genoegdoening uit vrije genade tot u gewend mogt zien en gevoelen , ja , tot een geloovig vallen in

Sluiten