Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durend in leeft, in 't verborgene tnsschen God en uvre ziele , waarover gij geene verootmoediging kent, geen flieden met dezelve tot christus , noch voornemen om daarvan afstand te doen , van welke soort zij zijn. — Ik meen noch begrijp hieronder niet de gewone 'en dagelijksche struikelingen van Gods kinderen, noch zonden daar schaamte over, en belijdenis van, en begeerte om ontdaan te worden is , maar zulke die men op den duur als wat zoets verbergt. Zoo gij daaraan vast zijt, moet gij niet komen, want het kan u daar niet goed gaan , maar het was n noodiger af en van verre te blijven , en daar de oorzaak van te bedenken of gij nog beschaamd daarover worden moogt.

bb. Of bij u ook vijandschap ligt tegen uwen broeder of iemand die daar met u komen mogt, welke gij niet hebt afgelegd; dan vermane ik n bij deze, indien daar zoo iets mogt zijn bij u, dat gij nog met den zoodanige verzoent, en zoo niet, dat gij u onthoudt van des Heeren tafel, op dat gij tegen den Woorde Gods niet handelen moogt, en uwe ziele in slimmer oordeel brengen ; en zoo wanneer iemand het mogt bestaan om zich daar te vervoegen, zoo zal hij zien dat hem het brood en den wijn niet toegediend worden zal, zoo wanneer mij zulks bekend mogt wezen, opdat ik aan de zoodanige mij tegen den Heere niet mogt bezondigen.

2. Maar die zich dan vrij kent voor den Heere in dezen, tot uwer i

aa. opwekking en bestiering dient, dat zult gij komen zoo als gij behoort te komen tot het Avondmaal des Heeren.

1. Zoo onderzoekt of bij u ook die gestalte van vermoeidheid en belastheid is, en overweeg veel de oorzaken waar zulks uitvloeit, op dat dezelve in dezen regt levendig van u mogt gevoeld worden , want zulken wor-. den van jezus geroepen.

2. Onderzoekt ook u zeiven , of gij wel op zuivere gronden , van de kennis uwer behoefte aan, en afhankelijkheid van den Heere jezus, en de schatting van de dierbaarheid van Zijn persoon , nederzit, en gij geen schadelijk gevoelen van op hoogtens te verkeeren bij

Sluiten