Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behagen, als gij met dien last kwaamt; want ziet t Zijn woord veroordeelt deze gedachte , als Hij roept: «.Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en 6e«last zijt en ik zal u ruste geven,» en waarlijk > wanneer gij zoo gewillig waart om met uwen last tot Hem te komen, gelijk Hij is om u daarvan te ontdoen, gij zoudt geen oogenblik behoeven van verre te staan onder dien last.

4. Eindelijk dan , Geliefden! daar is een tijd voorhanden , wanneer de Heere ons van dat alles zal ontdoen, hetgeen hier oorzaak van vermoeijing en belasting is , en daarvan heeft ons de Heere jezus , de dierbare zegelteekenen nagelaten , tot welker gebruik wij geroepen worden, opdat ons geloof en hope gesterkt worden in die beloften , die daarvan aan ons uit het Verbond der Genade gegeven zijn, en wij daardoor hoe langer hoe meer met jezus als ons Hoofd vereenigd worden, en onze zielen aan Hem verkleefd zijn, en door Hem krachten ontvangen , om in alle gevallen op Hem te zien en bemoedigd het Lam te volgen in verloochening van ons zeiven , waar het ook henen gaat. Nu de Heere zelfs bereide dan daartoe onze harten , opdat wij met vrucht Zijnen dood gedenken mogen en Hij ons tot dat einde daaronder bijkomen en zegenen mogt, Amen.

Nazang: Ps. XXXII: 3.

Sluiten