Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

AAN DEN WAARHEIDLIEVENDE!* LEZER.

Geliefde medereisgenooten naar de onherroepelijke eeuwigheid, allen die dit werk in handen krijgen mogen, hetzij gij nog ligt in den staat uwer ellende, of dat gij in hope zalig moogt zijn geworden : indien gij dit werkje leest, dan zou ik ulieden verzoeken, dat gij op eenige zaken daaronder wildet letten.

E Dat gij in gedachten houdt, dat deze Leerrede, benevens ook de twee voorgaande, welke in het licht gekomen zijn, even zoo eenvoudig en onopgesmukt verschijnen , als dezelve van den predikstoel zijn uit-' gesproken; zelfs heb ik zorg gedragen dat er niets aan gedaan Werd, om eene eenvoudige waarheid zoo naakt als dezelve is, te bekleeden, met het onnut schuim van menschelijke geleerdheid of welsprekendheid, en alzoo op te pronken; want dit is doorgaans niet anders dan een Hemelsch medicijn met aarde van menschelijk vernuft te bedekken, waardoor dezelve min verstaanbaar gemaakt wordt voor de bekrompen vatbaarheden der menschen ; uit kracht van welk ik mij verklaar daarvan een vijand te zijn.

2. Let ook, dat dit geene leerredenen zijn van iemand met eene professorale wijdheid én geleerdheid, welke verkregen wordt door middel van studie en onderwijs; maar van iemand, die van zijn am-

Sluiten