Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

backt zonder studie is geroepen tot het werk dezer bedieninge; echter niét zoo, als of door mij nimmer bemoeijenis gemaakt ware van onderzoek, en deze zaak onmiddelijk zou zijn gegeven. O neen ƒ hel tegengestelde : veel tijds hebbe ik mogen doorbrengen in hetzelve, met een oog op den grooten Leermeester, om onmiddelijk door Zijnen Geest geleerd en onderwezen te worden, uit kracht van dien zegen aan mij te verleenen, onder het gebruik der middelen. Ik zeg dit niet, om daardoor een indruk te geven aan u, dat ge mij zoudt verschoonen in het slechte en ongeleerde: neen, maar opdat gij de geringe , ja de zeer geringe gave zoudt zien , en keeren daarmede inJot den Heere, die dezelve geeft, opdat gij Hem de eere zoudt geven , indien het mogt gebeuren , dat er u zulks in voorkwam-

3. Houdt ook in het oog, dat deze Leerredenen niet dienende zijn, om uwe verstanden te kittelen ; daartoe is geen aanleg in dezelve; maar ik meen , dat dezelve daaromtrent geschikt zijn, om u in eenvoudigheid onder het oog_ te brengen , wat er zoo noodzakelijk voor de eeuwigheid moet worden gekend ; ik meen , dat zegen en vloek, leven en dood, ja de waarheid, zoo als die in Christus is, u daarin wotdt voorgehouden, en indien gij met die zucht, dat dit gering talent daartoe mag dienen aan uw eigen zielen, moogt lezen, och als het dan de Heere wil, dan kan Hij de begeerte uwer harten door dat middel ook nog vervullen; de wensch en bede van mij volgt daartoe deze poging, tot dat einde.

De oorzaak waarom deze Leerredenen het licht zien , is, dat ik op het aanzoek van vromen daartoe geresolveerd ben. En hoewel ik verscheidene redeka-

Sluiten