Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velingen gehad hebbe tegen dezelve, van verschillenden aard en natuur, om de zaak niét in te willigen, zoo heeft deze zaak toch overwigt gehad bij mij, wanneer ik dachte, dat als het dienstbaar mogt gemaakt worden van den Koning aijner Kerk, om zielen te slichten, en tot opbouw van des Heeren volk in het allerheiligst geloove met kracht, dan ziel, daar is het, de Heere doe er mede wat Hem behaagt.

Ik ben mij zeiven, en van mij zeiven en van mijne ■werkzaamheden bewust het allezins gebrek in alles, en dat ik niet waardig ben eenigen naam te hebben onder de godzalige mannen, welke hunnen arbeid als gedachtenissen des rechtveerdigen hebben nagelaten, en nog onder velen in zegening zijn, noch mijn werk dat het aan de. zijde van en nevens hunnen arbeid zoude geplaatst worden. Nogtans weet ik dat indien het de Heere verkiest, en Hij er lust in heeft, om het te gebruiken , dan zal het gebrek en de geringheid van het genoemde Hem geene belet-oorzaak tot de zegening van het werk onder Zijne hand behoeven te wezen. Och dat Hij dan dit ook nog om Zijns grooten naams wille zegenen mogte.

Geliefde Lezer! Ik w'enschte van God, dat eene ware i eenvoudigheid en kinderlijke nederigheid, u onder het lezen door Genade verleend wierde; want ik vertrouw dat, wanneer zulks bij u plaats heeft , dan zidt gij met de voorgestelde zaken in deze Leerredenen wel vereeniging des harten vinden, hoe gering het dan ook zijn moge. Maar aan de andere zijde , wanneer uw hart hoog is , doordien uw verstand den meester speelt, zonder zich de waarheid van -des Heeren woord te onderwerpen , dan zidlen de zaken u niet behagelyk zijn; want deze dingen

Sluiten