Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden daarin veroordeeld, en dat te meer om reden dal er in onze dagen zoo weinig te vinden is, van wezentlijke kleinheid des harten, en van dat regl geestelijk en verborgen leven voor God en die innige bekommering over de verbrekinge Josephs. Maar integendeel duivelsche hoogmoed en trotseAheid van geest en eene heimelijke spotzucht met het werk der bevinding , omdat het aan de lieden wat geestdrijverij voorkomt te zijn ; daar zijn veel dartele verstanden, welke met het Woord (doordien zij magtige meesters geworden zijn) wat schermen en omwerpen, maar er niet onder gevangen zijn ; want het leven tusschen God en de ziele wordt gemist; daarentegen wordt gevonden een zoeken naar eigen eere, en een opdringen van zijne ruime gevoelens (hoewel dezelve in den grond eene nare bekrompenheid insluiten voor een regt levendig 'hart) aan anderen. Maar waar worden de bouwers gevonden , die wal goeds voor Jerusalem zoeken? Helaas! het zij tot schaamte en droefheid gezegd, zoo is het onder de uitgeleide gemeenten in Nederland gesteld, en och daarenboven wordt de eenvoudigheid niet geacht als noodwendig te zijn; daarom staan velen zoo naar hooge dingen. Och wat zal er nog worden van des Heeren Sion ? O mogt de Heere komen , en werpen de krachten van het woelend en overhand hebbende vleesch eens neder, en maken de harten klein, en storten Zijne vreeze daarin uit, en maken nog waanrijken waarachtig bedelarm^opdat elk nog komen mogt, die Jezus naam belijdt, als een afhankelijke van Genade. Dit wenscht en bidt uwen heilzoekenden medezondaar en dienaar in Chrislo

P. J. SCHAAP.

Van Pi*, den 22 December 1842.

Sluiten