Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoegzaam licht vervattende in zich zeiven voor dezulken ? Neen op geenerlei wijze; maar de oorzaak daar van, is het gemis van de uitwerking des woord s, in des zelfs eigen natuur, als een lamp en licht hetwelk niet scheelt aan de natuur van dat woord , maar aan de blindheid van uw eigen ziele. O menschen zoo veel als u de krachtdadige, en levendmakende Geest ontbreekt ; ofschoon Gods woord een lamp en licht voor het pad en den voet van eenen david is , zoo is het voor u echter niet anders als een duistere letter. Ja hoe veel klaarheid , en Goddelijkheid dat licht des Goddelijken woords ook verspreidt, waarbij de geleiden door den Heiligen Geest, haar weg met blijdschap wel eens bewandelen , zoo ziet gij evenwel niets met allen daarvan. Gij zijt even als een blinde in de natuur, welke wel wandelt in het licht derzonne, waardoor hij rondom hem licht heeft, evenwel bij dat alles als in 't duister is, uit kracht van zijne blindheid .welk gebrek in hem is, maar niet in 't licht dat hem omschijnt. Zoo is het met u gesteld , het woord des Heeren is als het licht van de zonne der Geregtigheid rondom u schijnende , waaronder gij wandelt , gij loopt echter zonder licht te zien, en wandelt, als in duisternis , en dat gebrek is in uw gemis van een regt zielsgezigt vervat, maar niet in des Heeren woord. Och dat gij nog eens mogt begenadigd worden van God met die Hemelsche privilegie, dat uwe zielsoogen door Christus Geest, als die van een blindgeborene , geopend wierden Joh. IX; dan zoudt gij den Dichter kunnen nazeggen : Uw woord is een lamp voor mijnen voet, en een licht voor mijn pad.

Maar gij lieden die hier mogt zijn met door genade aanvankelijk geopende zielsoogen , wanneer gij den Dichter hoort spreken, van de verlichtende dienst van'sHeeren woord, dan kunt gij u zeker wel zaken (welke uwe ziele door des Heeren leiding in den weg der bevinding nog bekend zijn) vertegenwoordigen, uit welke gij in minder of meerder mate kenbaar geleerd hebt, waar u des Heeren woord , als een lamp voor uwen voet,

Sluiten