Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten achter het verschansingsmiddel van eigen onmagt, en werpen , door zulke middelen van praktijk , de schuld heimelijk op God , en worden nimmer schuldenaars in hunne belijdenis. De andere soort die in een hier tegenaesteld uiterste valt, is zoo middelijk , dat wanneer door hun lieden de middelen zijn waargenomen , dan is het al wel, de zaligheid kan in hunne verbeelding niet missen; of ook zeggen sommigen: wij leven in eene middelijke bedeelinge Gods om ons zalig te maken wij moeten alleen gelooven in Christus die ons geopenbaard is, en wij zullen zalig worden en mogen niet twijfelen , dat is zonde. Deze helpeu hun zeiven met de letter ter been, en steunen op Christus iti de letter geopenbaard, hoewel niet, in hun hart; zulken ziet men groote en mannelijke stappen doen, zij sprin-. een voorbij den hoek van waarachtige zelfskennis, zij vallen door daarin niet te komen , in het gevoelen van schuld en toorn, van vijandschap en onmagt niet, zij zijn zoo met een de ellendigen in het gezigt van hun zelve, (liggende aan Jezus voeten om gepardonneerd te worden) voorbij ; dat zijn wat droefgeestige, wa^t klagers die niet weten waarom , zoo wat van ellende pratende lieden, waardig om er wat over te lagchen en te spotten met zulk eene fimelarij. Maar zij , die zulk een eroot seloof hebben , die magtig zijn orn hun zelfs met het Woord te troosten, zij hebben geen gevaar van slingeringen te vreezen. Maar och , die ellendige lieden ! zij weten niet wat hun mist; o , zij hebben eenen uit deletter geformeerden Jezus, maar geen door de kracht en werking des Geestes geopenbaarden naar des Heeren xvoord in het hart, waarop zij vertrouwen. Dit alles is op het middel door eigen kracht te rusten , en daardoor legt men te veel gewigt op hetzelve.

Maar de re^te middelweg tusschen deze beide isdeze , dat men aan den eenen kant de middelen der zaligheid met zulk eene naarstigheid waarneme , als of de zaak der zaligheid , door de vlijtige betrachting van dien , te verkrijgen ware, (hoewel zulks niet geschiedt). Maar dan aan den anderen kant zoo afhankelijk onder en m

Sluiten