Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commissie zijnes woords, om hetzelve in zijnen name te spreken.

b. Aan deze menschen openbaarde God zijn woord op onderscheiden manieren ; dan eens door droomen , dan eens door gezigten , dan eens door zinnebeeldige dingen , welke hen de Heere gebood te doen , sprekende door dezelve tot hen. Ik denk niet Toehoorders, dat ik het als met vingerwijs ulieden behoef aan te toonen, want die niet gansch onkundig in den Bijbel is, zijn deze dingen uit denzelven overvloedig bekend.

b. Onderscheidene zaken wierden van den Heere aan deze zijne dienaren (de Propheten) bekend gemaakt; dan eens wierden zij door den Heere berigt van de oordeelen waarmede zijn regtvaardige toorn het volk was dreigende ; dan eens wierden zij gezonden met vermaningen tot boete en bekeering, om het volk van 's Heeren wege op te wekken tot schuldbekentenis voor den Heere , en te vallen in de roede, met belofte van de afwending zijns toorns, op bekeering van de zonden; dan eens wierden zij gezonden met de beloften welke zwanger waren van de komst, der in dezelve beloofden Messias, om de verslagenen Sions te troosten. Ik noem geene plaatsen, omdat deze zaken overvloedig bekend zijn in de Schriftuur. ^3»

B. Nog staat ons te letten dat de Propheten niet spraken dan hetgeen dat hun door den Heere gegeven was te spreken, daarvandaan was het dat zij voor den inhoud van hunne leeringen den spreker invoeren, en zeggen: alzoo heeft de Heere tot mij gesproken ; of, de Heere deed mij aldus zien; of, alzoo spreekt de Heere Heere; of, de Heere der Heirscharen enz.; derhalve dat hunne gesproken redenen niet vloeiden uit hun eigen vernnft, als zoo vele magtspreuken , maar van Gods wege, door eene goddelijke openbaring, in en door eenen onfeilbaren Geest: want het prophetisch woord is voormaals niet voorlgebragt door den wille des menschen, of door een mensche, maar de heilige mannen Gods door den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, 2 Petr. I: 20, 21. Zoodat dan

Sluiten