Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anden ; die de rampzaligheid van zijnen eeuwigen staat ten doel hebben. Hij ziet dat hij een gevangen slave is van den duivel die hem volgens 2 Tim. II; 26, gevangen houdt tot zijnen wille. Ook dat hij onder de magt en heerschappij der zonde ligt, want hij de wet in deszelfs geestelijkheid kennende, erkent nu dat hij vleeschelijk verkocht is onder de zonde Rom. VII: 14. Daar hebben banden des doods hem bevangen , daar omringen hem angsten der helle , daar vindt hij benaauwdheid en droefenisse Ps. CXVI : 3. Hij ziet ook dat de ijdelheden van de wereld, en de strelende liefde van die delila hem noodigt om in haren wille zich te onderwerpen, slapende te rusten in derzelver vergul» den vermaak , ijdele eer , en schijnvoordeel, waartegen hij heeft tfe roepen , mijn ziele kleeft aan V stof maakt my levendig naar uw woord; wend mijne oogen af dat ze geen ijdelkeid zien Ps. CXIX : 25 én 19 , dit alles brengt zoo een te meer in de uiterste engten.

4. Zulk een wordt ook een onmagtige , onder de ontdekking door dat licht, aan dit alles ; hij leert daar kennen dat hij tegen de duizenden van ponden zijner schuld, geen penning geregtigheid kan opwegen ter voldoening, en afbetaling aan God ; noch dat hij zijne vijanden kan wederstaan en te boven komen, noch de banden der zonde verbreken , noch veranderen zijn vijandig , en doodelijke hart; hier toe is hij een onbekwame , en komt amen te zeggen op de woorden des Apostels, uit kracht, van eene uit zelfs kennis vloeijende toestemming, niet dat wij bekwaam zijn iets goeds te denken als uit ons zeiven , maar onze bekwaamheid is uil God 2 Cor. III: 5, vergeleken met Jer. XIII: 23, O Geliefde Hoorders! daar ziet de ziele dat zij niet voldoen kan maar de schuld gedurig vermenigvuldigt, en roept uit, wie zoude de afdwalingen verstaan? Ps. XIX: 13.

Hier blijft dan niets over bij zoo eenen, maar als een gansch ontbloote wendt het zulk een met den tollenaar tot God , om met belijdenis zijner zonden, een roeper om genade te worden Luk. XVIII: 13, O daar

Sluiten