Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden in verlegenheid de nitzigten gerigt op vrije ontferming alleen.

b. Eindelijk: gelijk een licht schijnende in eene duistere plaatse , de heerlijke gemoeds verblijdende zaken ontdekt, welke in de tegenwoordigheid, van iemand gebragt zijn geworden , zoo is ook het woord des Heeren schijnende in de duistere plaatse van des menschen harte, ontdekkende de heerlijke dingen van het verbond der genade , dat veel betere verbond waarvan Jezus borge is, tot gemoeds verblijding, en onbedriegelijken troost, welke in de tegenwoordigheid van den Hemel onder de menschen door God zelve, in de openbaring van het woord gebragt zijn.

J. Zulk een bekomt dan gezigt en kennis door dat licht, in en van den weg der verlossing; waardoor hij ziet, dat hetgeen den menschen onmogelijk was, om te verkrijgen, dat zulks van God zelfs is daargesteld; God is met eerbied gesproken neder gekomen van zijnen troon op zijnen voetbank, om genade te brengen, aan verdoemenswaardige, die toorn verdiend hadden ; hij heeft zijn tabernakel onder de gevallen menschen in de menschwordinge van Christus opgerigt, op dat hij daar uitroepe: grimmigheid is bij mij niet Jes. XXVII: 4, en dat de menschen komen zouden, en zeggen daarop Amen Heereik geloove; daar vindt men verklaard, dat nadrukkelijk woord , dat God in Christus de wereld met hem zeiven was verzoenende, haar hare zonden met toerekenende 2 Cor. V: 19. In dien Christus is openbaring en uitlating van Gods liefde Joh. &f: 16. Hij is een vloek geworden opdat hij de zijnen vaii den vloek verlossen zoude Gal. III: 13. Daar is remedie tegen de groote hoofdkwaal des zondaars ; want het bloed van Jezus Christus des zoons Gods, reinigt van alle zonden 1 Joh.I: 7. De arme in zich zelfs veroordeelde zondaar , die zich zeiven op de vlakte des velds geworpen ziet, als vertreden in den bloede zijner zonden , hoort God ook hier tot hem spreken • leeft Ezech. XVI • 6. Hij geraakt ook met Jezus in onderhandeling , hij roept tot hem als de blinde: Heere

3

Sluiten