Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus gij zone davids ontfermt umijner Luc. XVIII: 38, en met den melaatschen man : Heere indien gij wilt gij kunt mij reinigen Matth. VIII: 2 ; hij kan met aflaten om op souvereine genade te pleiten; daar hebben worsteliDgen Godes plaats bij hem ; en hij zegt tot den Heere : ik zal u niet laten gaan ten zij gij mij zegent, hebbende door het geloof op des Heeren eigen woord, eene gepaste vrijmoedigheid daartoe, en zijne worstelende ziele is ondersteund van almagtige genade ; hij houdt aan den Heere vast, tot dat hij den zegen verkrijgt, in de ontwaarwording dat zijne ziele een vrijgemaakte des Heeren is, en dat hij gelooft, dat de vereeniging tusschen Jezus en zijne ziele , met eene overgaaf van zich zeiven aan, en een verliezen in Hom, voor eeuwig gesloten is, en alzoo bevindt , dat als God zegt: Lo-Ammi dat is i gij zijt mijn volk : hij dan zegt, O mijn God, Hos. II : 22, en alzoo zijns zelfs eigendom niet is, maar dat van den Heere Jezus O Vrienden, dit alles veroorzaakt eene groote blijdschap in het hart, en ten gevolge daarvan ,

2. Ziet zoo een dan ook bij het licht des woords hetwelk in agn harte schijnt, dat hij een deelgenoot van hemelsche Privilegiën , als een bondgenoot van den Heere, geworden is. Want hij ziet bij dal hchlt,, dat er geen verdoemenis is voor hem , omdat hij in Christus is Rom. VIII: 1. Dat hij met God verzoend is , en den Geest der aanneminge tot kinderen heeft ontvangen ; door welken hij roept Abba Vader Cap. Vlll: 15. Dat hij vrede heeft met God , en de toeleiding door dien Geest tot den Vader Rom. V : 1 Eph. III: 18. Ja zelfs dat al is het dat hij gezondigd heeft, hij heeft een voorspraak bij den Vader , Jezus Christus den rechtveerdisen 1 Joh. II: 1. En al is het dat rampspoed in dit leven, het vleesch en hart bezwijken doen , zij zeggen echter met Asaph, zoo is God de rotssteen van mijn harte en mijn deel in eeuwigheid Ps. LXilll • jo.Ja zrj genieten de beginselen van het zalige hemelleven , m die zalige nabijheid Gods aan haar ziele , waardoor zrj wel eens als dronken van liefde gemaakt worden , eto

Sluiten