Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij u hier mede ook tegen God verdedigen kunnen?

3. Daar zijn ook nog welligt Onder u , die in uw eigen schatting niet meer in 't duister zijt, maar wanen licht te hebben, om dat gij zoo goed zien kunt de gebreken van anderen, en nw eigen deugd , benevens uw welmeenend harte bij u zeiven. O menschen daar is geen klaarder bewijs van het lieht des woords te missen uit het hart, dan de onkunde van u zeiven , en vooral van de zonden uwer deugden , welke gij waant te hebben ; want indien gij licht van binnen hadt, gij zoudt uwe deugden als verrot werk, en u zclven als een verlorene in dat alles kennen voor God ; gij zijt aan den met ijdelen roem in zich zeiven vervulden Pharizeer gelijk , en dankt God, dat gij niet zijt als anderen Luk. XVIILll.

4. Daar zijn er welligt ook nog onder u welke denken dat zij wel acht nemen op het woord als een licht schijnende in eene duistere plaatse , om dat gij wel eens met schrik en vrees voor den dood en het toekomend oordeel zijt bezet, uit hoofde dat gij op die zaken wel eens hoort aandringen , en omdat er tegenwoordig nog deze en gene van onze medemenschen door den dood wordt weggenomen , ten gevolge van welke dat u de tranen wel eens uit de oogen komen , en ontroering van binnen bij u ontstaat. Maar och menschen! dat kan wel plaats hebben, en dat gij evenwel nog in het duister blijft zitten , want o hoe vele menschen sterven zoo en gaan verloren! want zij missen het licht des woords en kunnen niet zien hun verloren staat buiten God, en geraken vast op hunne overtuigingen en tranen en zuchten, en dus op eenen lossen zandgrond, en komen nooit met den verloren zoon tot hun zeiven , en gelooven niet, dat zij buiten Jezus van gebrek moeten omkomen. O uwe overtuiging kan u niet beteren ; dat is Jezus werk.

5. Mogelijk dat er ook onder u zijn, welke met eene soort van kennis en gaven omtrent de letter der waarheid zijt begaafd , en ten gevolge van zulks -kunt spreken , hoe de zaken zijn moeten bij den mensch, in de kennis van zich zeiven en van God in Christus, en

Sluiten